สนช. ผ่านวาระ ๓ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... ๑๔๔ ต่อ ๑ งดออกเสียง ๕ เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย

พิมพ์

             
                                                                                     ที่มา : wikimedia.org

          การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) -  ในวันนี้ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องด่วน ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... โดยวันนี้มีการพิจารณา ๒ วาระ คือวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  วาระที่ ๒ เป็นการพิจารณาส่วนที่กรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ....พิจารณารายมาตรา และมีการแก้ไข ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอ และได้มีการปรับแก้บางส่วนด้วย ส่วนวาระที่ ๓ เป็นการพิจารณาว่า เห็นควรให้ร่างพระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ได้หรือไม่  

          ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแล้ว ด้วยคะแนน ๑๔๔ เสียง ไม่เห็นด้วย ๑ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง พร้อมประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับหลัง ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา


         ด้านพล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง ประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ชี้แจงว่า ร่างกฎหมายนี้มีทั้งหมด ๑๕๒ มาตรา  มีการแก้ไขทั้งหมด ๑๗ มาตรา คือ มาตรา ๑ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๘ มาตรา ๙๕ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๕๒ และอัตราค่าธรรมเนียม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ทุกมาตรา

          ทั้งนี้ พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ (ฉบับเดิม) ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นจะต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ความมั่นคงความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพื่อคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อม    

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกฎหมายและสนธิสัญญา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๔๑๓

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๔  

ข่าวโดย : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
เผยแพร่ข่าว : นฤมล รัตนสุวรรณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834
E-Mail : 
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand 

Tags การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - สนช. - พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ - สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ - ปส. - พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สนช. จับมือหน่วยงานนโยบายแดนปลาดิบเปิดมุมมองการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0
» ปส. เดินหน้าพัฒนาการกำกับดูแล เสริมความแข็งแกร่งความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
» โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม
» สนช. เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ “ย่านนวัตกรรมโยธี” นำร่องจับมือสถาบันพยาธิฯ – ดิจิตอล เฮลท์ ดันนวัตกรรมโทรเวชกรรมด้านพยาธิวิทยา
» ปส. ขานรับถ้อยแถลงนายกฯ เร่งซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสีเชิงบูรณาการ
» การผลักดันร่างพรบ.นิวส์เคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้ 25 มิถุนายน 2559
» ปส. ผนึกกำลัง INENS คุมเข้ม เสริมศักยภาพความปลอดภัยทางนิวเคลียร์