กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เปิดตัว “โครงการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน: ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน” ส่งเสริมเยาวชนไทย เรียนรู้ตามแนวทาง STEM ควบคู่พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เปิดตัว “โครงการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน: ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน” ส่งเสริมเยาวชนไทย เรียนรู้ตามแนวทาง STEM ควบคู่พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

พิมพ์ PDF

 

    เปิดตัว “โครงการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน: ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน” ส่งเสริมเยาวชนไทย เรียนรู้ตามแนวทาง STEM ควบคู่พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จาก 11 หน่วยงาน รวบรวมกว่า 50 กิจกรรมปูพรมจัดทั่วประเทศ

    คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนไทย สนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งติดอาวุธทางปัญญาให้เยาวชน เปิดตัว โครงการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน เน้นจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ควบคู่พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน พร้อมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ มุ่งกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนในทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียม เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความถนัดและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

 

 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ของไทยให้สามารถบริการด้านองค์ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศทุกวัยและทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงนำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการฯ โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนโดยใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับเยาวชน 

 

โครงการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน เป็น 1 ใน 5โครงการนำร่องภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ที่สนองตอบนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนตามหลักการ STEM Education ที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เน้นย้ำและให้ความสำคัญตลอดมา ในการบูรณาการความรู้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) เทคโนโลยี (Technology) และวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในทฤษฎีหรือบทเรียนในห้องเรียนผ่านการปฏิบัติจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคำถาม การค้นหาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคตของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

โดยหน่วยงานที่ร่วมจัดทำกิจกรรมทั้ง51 กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วย 11 หน่วยงาน ภายใต้ 7 กระทรวงซึ่งเป็นเจ้าขององค์ความรู้และมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรมการเรียนรู้โดยตรงมีกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ เยาวชน ครู อาจารย์และสถาบันการศึกษา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผ่านกระบวนการนำเสนอที่น่าสนใจ สนุกสนานเข้าใจง่ายและตามความสนใจของผู้เรียน อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการพัฒนาแนวทางการศึกษาของประเทศที่ต้องการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้รู้จักคิด วิเคราะห์และต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ สามารถพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ ภายใต้คณะกรรมการฯ

 

พลอากาศเอก ประจิน กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้จัดทำคู่มือกิจกรรมนอกห้องเรียนโดยรวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ภายใต้คณะกรรมการฯ และมีความมุ่งหวังที่จะให้สถานศึกษาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามความพร้อมและความถนัดและคาดหวังว่าโครงการนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากสถานศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนเยาวชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างเต็มที่ เป็นการสร้างความร่วมมือเชิงรุกของหน่วยงานพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาแนวทางและต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต”


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) 

คณิณยา กนิษฐสังกาศ โทร.02-1056519 และ 091-7904519

 

เผยแพร่ข่าว :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834

E-Mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป