กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะครูและนักศึกษา โครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น เข้าเฝ้าฯ

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะครูและนักศึกษา โครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น เข้าเฝ้าฯ

พิมพ์ PDF

                                                  
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.สมชาย  ตันชรากรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูและนักศึกษา โครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น เข้าเฝ้าฯ ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ก่อนจะไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ สมาพันธรัฐสวิส ในเดือนมิถุนายน 2559 ต่อไป

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในปี 2559 เพื่อเข้าร่วมโครงการมีดังนี้

โครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น
1. นายวศิน แก่นสนธิ์ จาก โรงเรียนไพศาลีพิทยา จ.นครสวรรค์

2. ว่าที่ร้อยตรี ศิริพงศ์ ศรีสุวรรณ จาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช

3. นายอภิรัก อภิวงค์งาม จาก โรงเรียนแกน้อยศึกษา  จ.เชียงใหม่

โครงการนักศึกษา ภาคฤดูร้อนเซิร์น

1. นางสาวจินดารัศมี พรหมเผ่า ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. นายกฤษณะ สระแก้ว ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. นายกันตภณ ชลัมพร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                                          

                                                           ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการในปี 2559

          โครงการครู และนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนเซิร์น (The European Organization for Nuclear Research (CERN)) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 ได้มีการลงนามในเอกสารแสดงเจตจำนงความร่วมมือกัน (Expression of Interest in The Participation of Physicists from Universities and Research Institutes from Thailand in the CMS Experiment at the CERN LHC Accelerator (EOI) ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และกลุ่มการทดลอง CMS (The Compact Muon Solenoid) ที่ตั้งอยู่ ณ LHC ของเซิร์น  มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักฟิสิกส์จากประเทศไทยเข้าร่วมทำงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคกับนักวิจัยในกลุ่มการทดลอง CMS  รวมถึงการส่งนักศึกษาและครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Program  และ CERN  Physics High School Teacher Program  ซึ่งจัดในช่วงภาคฤดูร้อนของทุกปี เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและครูฟิสิกส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการกับนักศึกษา ครู และนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก และพัฒนาความรู้ทางด้านฟิสิกส์อนุภาค ภายหลังจากการลงนาม EOI สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น และเริ่มดำเนินการจัดทำโครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น เพื่อคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในชั้นต้น  แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกนักศึกษา 3 คน และครูสอนฟิสิกส์ 3 คน ในขั้นตอนสุดท้าย เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Program  และ CERN Physics High School Teacher Program ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส

ข่าวโดย : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834
E-Mail :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป