กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน TCELS เปิดบ้านโชว์สตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์ พร้อมขยายผลร่วมมือนานาชาติ

TCELS เปิดบ้านโชว์สตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์ พร้อมขยายผลร่วมมือนานาชาติ

พิมพ์ PDF

      ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดบ้านจัดงาน Opening Life Science Startups 2016 โดยนำเสนอผลงานของบริษัทสตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์ที่เติบโตต่อยอดมาจากการนำผลงานวิจัยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำไปสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง

 


     เช้าวันนี้ (13 พฤษภาคม 2559) ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน Opening Life Science Startups 2016 โดยกล่าวในช่วงหนึ่งว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ จากประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรและแรงงานราคาถูก ไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนบนฐานความร่วมมือของกลไกประชารัฐ TCELS เองเป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญ ที่จะร่วมผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และช่วยกันเสริมสร้างพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของประเทศในทุกๆ ด้าน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น

     รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวต่อว่า การจัดงาน Startups Thailand 2016 ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จอย่างมาก จากฐานเดิมของประเทศไทยที่มีสตาร์ทอัพอยู่ราว 1,000-2,500 ราย เชื่อว่าจะขยายเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน จากการตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ และด้วยมาตรการที่รัฐบาลสนับสนุน ทั้งลดหย่อนภาษีให้ผู้ที่เข้ามาทำกิจการ Venture Capital ลดหย่อนภาษีเงินรายได้ เงินปันผล และในกรณีโอนหุ้น ให้ไม่ต้องเสียภาษี วันนี้เราได้เห็นความก้าวหน้าของงานด้านชีววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ TCELS ได้ขับเคลื่อนมาอย่างเข้มแข็ง มีผลงานออกสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการผลักดันให้เกิดผู้ประกอบสตาร์ทอัพ ในเทคโนโลยีการแพทย์แห่งอนาคต ซึ่งทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ ทำให้เห็นโอกาสในการเติบโตแบบก้าวกระโดด
     "ผมอยากให้ TCELS ในฐานะเป็นหัวเรือในการขับเคลื่อนงานด้านชีววิทยาศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขยายความร่วมมือกับภาคเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เปิดมุมมอง การคิดใหม่สู่นอกกรอบ เพื่อให้ธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต มีผลงานอยู่ในเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง" ดร. พิเชฐ กล่าว

 

 


     ด้าน ดร.นเรศ  ดำรงชัย  ผู้อำนวยการ TCELS กล่าวว่า TCELS ดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ผลักดัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ทั้งในส่วนของการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม และเติมอุตสาหกรรมใหม่ ประกอบด้วย 1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งกำลังจะขับเคลื่อนผ่านโครงการพัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุแบบองค์รวมและคาราวานเมืองสุขภาพ โดยจะนำร่องที่ จ.ปราจีนบุรี  2. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมโดย TCELS ได้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์การแพทย์ ทั้งการสนับสนุน ต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อนำสู่เชิงพาณิชย์  3. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้การสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์แห่งอนาคต โดยทำงานในเชิงประชารัฐ ด้วยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม นอกจากนี้ TCELS ยังให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อให้เติบโตแบบก้าวกระโดด
     ดร.นเรศ กล่าวอีกว่า ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ที่มาร่วมแสดงผลงานในวันนี้ เป็นผลสำเร็จจากการที่ TCELS ให้การส่งเสริมและสนับสนุนตั้งแต่ต้นทาง จนมีการพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจ และมีอัตราการเติบโตเป็นที่น่าพอใจ และยังมีอีกหลายโครงการที่กำลังเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาด  โดยเฉพาะโครงการที่เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยในวันเดียวกัน TCELS ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท EXPARA ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้ง สตาร์ทอัพ ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ความร่วมมือครั้งนี้เป็นจังหวะก้าวที่สำคัญ ในการที่เป็นข้อต่อด้านชีวิวิทยาศาสตร์ฯ ที่แข็งแกร่ง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในภาคเศรษฐกิจและสังคม

 

 


     สำหรับบริษัทสตาร์ทอัพที่ร่วมแสดงผลงานประกอบด้วย 1. บริษัท ลีดเดอร์ เมดิคอล เจเนติกส์ แอนด์ จีโนมิกส์ จำกัด (LMGG) มีเทคโนโลยีที่สามารถให้บริการตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมในครอบครัว ครอบคลุมการคัดกรองพาหะโรคพันธุกรรม 2. บริษัท ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ จำกัด (MGC) ดำเนินการด้านการให้บริการตรวจทางพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ โดยมีเทคโนโลยี ที่สามารถให้บริการตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมทารกในครรภ์โดยสามารถตรวจโครโมโซมจากสิ่งส่งตรวจ เช่น เลือด และน้ำคร่ำ จากมารดา  3. บริษัท ไทยรีโปรดักส์ถีพ เจเนติกส์ จำกัด เป็นบริษัทของคนไทยที่เปิดดำเนินการเพื่อให้บริการการตรวจคัดกรอง ภาวะมีบุตรยากเป็นหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับคู่สามีภรรยา
     4. บริษัท โรซาริน เมดิก (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นบริษัทที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสกัดจากน้ำยางพารานำไปผลิตเครื่องสำอาง  ทดลองตลาดแล้วได้รับการยอมรับอย่างดี  5. บริษัท ฟลอร่า แคร์ จำกัด  เป็นบริษัทที่เติบโตมาจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้ามาเชื่อมต่อช่วงของการพัฒนาสูตรเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากห้องปฏิบัติการสู่การให้บริการผลิตรวมถึงบการจดแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ผ่านมาบริษัทได้เป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตตัวอย่างเครื่องสำอางยางพาราด้วย  ขณะนี้ได้ต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ 6. บริษัท พี.เอส.ยู. นวัตวาณิชย์ จำกัด เป็นบริษัทบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นบริษัทแรกของประเทศที่นำสารสกัดยางพารามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทออกจำหน่ายในท้องตลาดจนถึงปัจจุบัน และ 7. บริษัท ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮ้าส์ จำกัด ผลิตเครื่องอบช้อนยูวี ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในศูนย์อาหาร ยับยั้งเชื้อโรคบนช้อน-ส้อม ก่อนนำไปใช้ โดยการใช้เทคโนโลยีอัลตร้าไวโอเลต ทดแทนการใช้หม้อลวกช้อน โดยมีประสิทธิภาพลดปริมาณเชื้อโรคได้ถึง 99% และได้ผ่านการทดสอบประสิทธิในการทำลายเชื้อโรค


ข่าวโดย:  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

เผยแพร่โดย :  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน                      
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป