ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2559

พิมพ์

         11 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2559 เน้นหารือการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 

        สาระสำคัญจากการประชุมดังกล่าว นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ แจ้งที่ประชุมถึงความสำเร็จในการจัดงาน Startup Thailand 2016 ที่ผ่านมา โดยเห็นว่าหลังจัดงานผ่านไปแล้วประชาชนให้ความสนใจและตื่นตัวกับ Startup มากขึ้น ทั้งนี้ จะมีผู้สนใจประสานและโทรศัพท์ติดต่อสอบถามการดำเนินงานต่อเนื่องของโครงการดังกล่าว จึงเห็นควรให้ สนช. เป็นหน่วยงานหลักในการตอบคำถามหรือให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ  

 

        นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือร่วมกันในประเด็นการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการรวบรวมและส่งวีดีทัศน์แนะนำผลงาน กิจกรรม ที่มีผลกระทบกับประชาชน เพื่อใช้เผยแพร่ในรายการโทรทัศน์ คืนความสุขให้คนในชาติ หรือรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยเบื้องต้นเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมวีดีทัศน์โครงการตาม Agenda based และผลงานของ ปส. ส่งให้ผู้ประสานงานรายการไปพลางก่อนเพื่อให้ทางรายการพิจารณาความเหมาะสม และหากมีข้อแนะนำเพิ่มเติม คณะทำงานประชาสัมพันธ์จะดำเนินการให้สอดคล้องต่อไป สำหรับการส่งข่าวให้กรมประชาสัมพันธ์ทุกวันนั้น ประธานที่ประชุมได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยให้ความร่วมมือในการส่ง Press Release ลงในตะกร้าข่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อฝ่ายเลขาฯ จะได้รวบรวมและพิจารณาส่งให้กรมประชาสัมพันธ์ ตามข้อสั่งการ  

 
เขียนข่าว : นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก
ถ่ายภาพ: นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313