กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ นำสื่อมวลชนตรวจเยี่ยมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ และคลินิกเทคโนโลยี ที่ จ.น่าน และลำปาง

ก.วิทย์ฯ นำสื่อมวลชนตรวจเยี่ยมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ และคลินิกเทคโนโลยี ที่ จ.น่าน และลำปาง

พิมพ์ PDF

              นางมยุรี  ผ่องผุดพันธ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนกว่า 20 คน  เดินทางไปตรวจเยี่ยมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างคุณภาพชีวิตของราษฎรในจังหวัดน่าน และลำปาง ตามโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2552
              นางมยุรี  ผ่องผุดพันธ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกันดำเนินการขยายผลหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ โดยมอบหมายให้สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) เป็นแกนหลักในการดำเนินโครงการและประสานงาน ในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงสู่ท้องถิ่น  พร้อมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาเดิมที่มีอยู่ให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงินและสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน  โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่มีเทคโนโลยี มีนักวิจัยและผลงานวิจัย จะนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนในโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ฯ ดังกล่าว
              หมู่บ้านผาคับ หมู่ที่ 2  ต.บ่อเกลือใต้  อ.บ่อเกลือ  จ.น่าน เป็นพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน  ห่างไกลความเจริญทำให้ราษฎรขาดโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรบ่อเกลือสินเธาว์  ณ  บ้านบ่อหลวง  อ.บ่อเกลือ   เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2538  ทรงตระหนักถึงสภาพปัญหา  จึงเกิดหน่วยงานในพื้นที่ คือ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนา และถ่ายทอดความรู้ มีเป้าหมายเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 

 


              กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงกำหนดให้จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ปฏิบัติการหนึ่งที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชดำริของพระองค์ท่าน และมุ่งนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น  โดยมี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)  เป็นหน่วยงานหลักที่ประสานการดำเนินงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรและสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรมปศุสัตว์  กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้  สนับสนุนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนข้าว  พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวสาลี  เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  การแปรรูปอาหาร เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงเห็นควรให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ
              จากนั้น นางมยุรี  ผ่องผุดพันธ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำสื่อมวลชน เยี่ยมชมการผลิตหน่อไม้ปี๊บที่ปลอดภัยแบบครบวงจร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านยู้กลาง อ.ท่าวังผา จ.น่าน ซึ่งเป็นการดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สป.วท. โดยมีเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน (มทร.น่าน) เป็นผู้ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ปี๊บที่ปลอดภัยแบบครบวงจร ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่ บ้านยู้กลาง  อ.ท่าวังผา  บ้านป่าแดด อ.สันติสุข  บ้านราษฎร์สามัคคี อ.ภูเพียง บ้านเรือง อ.เมือง และบ้านนาหวายใหม่ อ.บ้านหลวง  โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านยู้กลาง มีความพร้อมและศักยภาพทั้งด้านสถานที่  วัตถุดิบ  และบุคลากรที่จะดำเนินงานพอที่จะขอ อย. ได้ และได้ทำการผลิตหน่อไม้ปี๊บมาอย่างต่อเนื่อง  โดย มทร.น่าน ได้สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการผลิต  พร้อมเครื่องมือในการตรวจวัดและควบคุมคุณภาพ  เช่น เครื่องวัดพีเอช  เครื่องชั่ง  เครื่องผสมอาหาร และช่วยจัดทำเอกสารประกอบการขอ อย. ปัจจุบันกลุ่มฯ ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน อย. หมายเลข 55-103852-2-0001 และเป็นผู้ผลิตหน่อไม้ปี๊บที่ถูกต้องตามกฎหมายรายแรกและรายเดียวในจังหวัดน่าน
 

   
   

 

              และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำสื่อมวลชน เยี่ยมชมการผลิตผักปลอดสารพิษ  ที่จังหวัดลำปาง  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา โดยสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร ลำปาง ได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากหางไหล  ซึ่งเป็นสารกำจัดศัตรูพืช  ปัจจุบันพัฒนาได้ 3 สูตร คือ สูตร D1 กำจัดด้วยหมัดผัก  สูตร D2 กำจัดเพลี้ยต่าง ๆ และสูตร D3 กำจัดหนอน  นอกจากนี้ ยังได้ผลิตเชื้อรา Trichoerma virens ป้องกันกำจัดโรคพืช  โดยไม่ทำลายเชื้อที่มีประโยชน์อื่น ๆ ในดิน  ปัจจุบันสถาบันฯ ได้ผลิตเชื้อให้อยู่ในรูปชีวภัณฑ์อัดเม็ด ชื่อ “ซุปเปอร์ จี”  สามารถใช้ได้สะดวกและเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องได้นานถึง 8 เดือน  นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้พัฒนาเชื้อราฆ่าแมลง Beauveria bassiana โดยการฉีดทิ้งไว้หรือโรยเชื้อลงไปในดิน  เมื่อแมลงมาเกาะสปอร์จะติดตามผิวหนังของแมลง แล้วงอกเส้นใยแทงทะลุเข้าไปในลำตัวแมลง  เป็นการควบคุมแมลงได้อีกวิธีหนึ่ง
              ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยอีกว่า  การเยี่ยมชมดูงานในครั้งนี้  เป็นเพียงส่วนหนึ่งในหลายๆ กิจกรรมของโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ  และโครงการคลินิกเทคโนโลยี  ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สป.วท.

   

 

 


ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ นางเทียรทอง  ใจสำราญ  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สป.วท. โทร. 02 354 4466 ต่อ 633

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุมระดมความคิด 10 สมาชิกอาเซียน สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯร่วมกัน!
» กระทรวงวิทย์ฯ ชูพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จจัดการน้ำชุมชน จังหวัดเชียงราย
» โครงการ เครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
» กระทรวงวิทย์ฯ เปิดบ้านศาลาดิน ห้องทดลองเทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำชุมชน
» รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 20 สิงหาคม 2558
» การลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามผลตามแผนบูรณาการฯ จังหวัดลำปาง
» วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มข้าวแต๋นและสับปะรดชาวลำปาง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป