กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ เดินหน้ายกระดับโอทอปด้วย วทน. จังหวัดลำปาง หวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการโอทอป ของไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ก.วิทย์ฯ เดินหน้ายกระดับโอทอปด้วย วทน. จังหวัดลำปาง หวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการโอทอป ของไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

พิมพ์ PDF

        
    

     27 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง / นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ  OTOP วิสาหกิจชุมชน โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ โดยเฉพาะในสาขาที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 กลุ่มคือ กลุ่มเริ่มต้นธุรกิจ (Start Up) กลุ่มโอทอปปัจจุบัน (Existing)  และกลุ่มโอทอปที่ต้องการก้าวไปสู่ SMEs (Growth)

     นางสาวเสาวณี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาโอทอปยุคใหม่ เพื่อเปลี่ยนจากโอทอป 1.0 เป็น โอทอป 2.0 โดยโอทอปจะต้องมี เสน่ห์มีเอกลักษณ์ มีเรื่องราวความเป็นมา มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่น โอทอป ต้องมี "ที่ขาย" โดยการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โอทอป ต้องเป็น "โมเดลธุรกิจ" ไม่ใช่เป็นเพียงสินค้า โอทอป ต้องใช้ "e-commerce" เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่าย โอทอป ต้อง "ขับเคลื่อนร่วมกัน" โดยใช้กลไกร่วม ภาครัฐ-เอกชน-ชุมชน และโอทอป ต้องสร้าง "คลื่นลูกใหม่" โดยดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วม

 


       นางสาวเสาวณี กล่าวต่อว่า จากนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผนึกกำลังทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อช่วยกันพัฒนาสินค้าโอทอป  โดยได้มอบหมายให้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  เป็นหน่วยงานหลักในการประสานดำเนินงานเชิงบูรณาการการทำงานร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (สป.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ซึ่งการพัฒนาจะมุ่งเน้นใน 6 เรื่อง ได้แก่ 1.การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ 2.การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 3.การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต 4.การออกแบบเครื่องจักร 5.การพัฒนาระบบมาตรฐาน  และ 6. การออกแบบบรรจุภัณฑ์    

          “การจัดงานในวันนี้ ถือเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการโอทอป ให้สามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีมีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ” นางสาวเสาวณี กล่าว

 

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า การจัดการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริมการ   ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยให้ความสำคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัยตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)   จนนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการโอทอป ของไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การจัดการสัมมนาดังกล่าว ถือเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาต่อยอดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดลำปาง ให้สามารถนำ วทน. ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดี มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ

 

 

 

ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailan

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป