กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สนช.หนุนเอกชนสร้างธุรกิจนวัตกรรม "เปิดตัวเตาเผาขยะไร้มลพิษประหยัดพลังงาน"

สนช.หนุนเอกชนสร้างธุรกิจนวัตกรรม "เปิดตัวเตาเผาขยะไร้มลพิษประหยัดพลังงาน"

พิมพ์ PDF

 

   25 เมษายน 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับ กองบิน 41 กองทัพอากาศ จังหวัดเชียงใหม่ และบริษัทเชียงใหม่เอนไวรอนเม้นท์ โปรเทค จำกัด จัดแถลงข่าวเปิดตัว"เตาเผาขยะไร้มลพิษประหยัดพลังงาน"ซึ่งเป็นเครื่องกำจัดขยะขนาดเล็ก (3 ตันต่อวัน) โดยนำเอาเทคโนโลยีการเผาไหม้แบบแก๊สซิฟิเคชั่นออกมาใช้ในการเผาไหม้ขยะแทนกระบวนการเผาไหม้โดยตรงแบบเดิมและสามารถบำบัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ

 

 

 

    รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน้าที่หลักในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สนช.)โดยงานด้าน วทน.จะต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงยังต้องเกิดประโยชน์ต่อสังคม ประชาชนและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นด้วย ซึ่งจะต้องอาศัยการบูรณาการงานทั้งจากหน่วยงานภายในกระทรวงและภายนอกกระทรวง รวมทั้งต้องทำงานร่วมกับภาคเอกชนและประชาสังคม นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ยังมีกลไกในการร่วมรับความเสี่ยงกับภาคเอกชนโดยผ่านกลไกของ สนช. ที่มีหน้าที่หลักในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐ และภาคสังคม โดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนด้วยการสนับสนุนด้านวิชาการและการเงินเพื่อช่วยการพัฒนาโครงการในระยะหลังการวิจัยและพัฒนา หรือการต่อยอดจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ การสนับสนุนการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โครงการหรือโครงการนำร่อง การทดสอบในกระบวนการผลิตจริงเพื่อการวิเคราะห์และประเมินทางการตลาดและการจัดทำแผนธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งโครงการนวัตกรรม"เตาเผาขยะไร้มลพิษประหยัดพลังงาน"เป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ผ่านกลไก"แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน"และได้มีการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องจนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ต้องขอชื่นชมกองบิน 41 กองทัพอากาศ ที่ตระหนักและใส่ใจในการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นในกองบินเองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บของเทศบาลเมืองเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี"

 


 

 

    ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า "ปัจจุบันปริมาณการผลิตขยะในชุมชนเฉลี่ย 0.6 กิโลกรัม/คน/วัน 66 ล้านคน ประมาณ 40,000 ตัน/วันสามารถจัดเก็บได้ประมาณ 40% หรือ 16,000 ตัน/วัน โดยมีจุดพักขยะประมาณ 153 แห่งทั้งประเทศ ซึ่งปัญหาขยะหรือถือเป็นปัญหาระดับชาติประการหนึ่งที่รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูปสิ่งแวดล้อมและกำหนดเรื่องการบริหารจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งที่ผ่านมา สนช. ก็เห็นความสำคัญและได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมด้านการจัดการขยะมาหลายโครงการ เช่น เครื่องแปลงขยะชีวมวลเป็นอินทรียวัตถุอย่างต่อเนื่องเครื่องผลิตน้ำมันขยะ พลาสติกและMobileBurn:เตาเผาขยะระบบแก๊สซิฟิเคชั่นเคลื่อนที่ รวมถึงโครงการเตาเผาขยะไร้มลพิษประหยัดพลังงาน ซึ่งดำเนินโครงการโดย บริษัทเชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จำกัด ผ่านกลไกแปลงเทคโนโลยีเป็นทุนจำนวน 728,000 บาท  โดย สนช. ร่วมกับบริษัทเชียงใหม่ เอนไวรอนเมนท์ โปรเทค จำกัดและกองบิน 41 ติดตั้งเตาเผาขยะไร้มลพิษประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ของกองบิน 41 จากผลการทดสอบการใช้งานปรากฏว่าสามารถกำจัดขยะที่เกิดขึ้นในกองบิน 41 ได้เป็นอย่างดีและลดภาระการจัดเก็บขยะของเทศบาลเชียงใหม่ อีกทั้งการวัดผลด้านมลพิษทางอากาศยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด ขอชื่นชมกองบิน 41 ที่เป็นแบบอย่างหน่วยงานที่ดี ในการตระหนักใส่ใจการแก้ปัญหาและการบริหารจัดการขยะรวมถึงบริษัทเชียงใหม่ เอนไวรอนเมนท์ โปรเทค จำกัด ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสรรค์สร้างผลงานนวัตกรรมเพื่อตอบสนองและมีประโยชน์ต่อสังคม"

 

 

   นายนพดล โปธิตา ประธานกรรมการบริหารบริษัทเชียงใหม่ เอนไวรอนเมนท์ โปรเทค จำกัด กล่าวว่า "เตาเผาขยะอะไรมลพิษประหยัดพลังงาน" ถือเป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านการผลิตภัณฑ์เตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนขนาดเล็กกว้าง 2.5 เมตรยาว 12 เมตร โดยในการเผาขยะหนึ่งครั้งใช้ปริมาณขยะตาม 100 ถึง 500 กิโลกรัมต่อ 1 ชั่วโมงขึ้นไป ทั้งนี้มีการออกแบบเตาเผาขยะด้วยเทคโนโลยีการเผาไหม้แบบแก๊สซิฟิเคชั่นแทนการเผาไหม้แบบเดิมทำให้อุณหภูมิการเผาไหม้สูงกว่า 800 องศาเซลเซียส เพิ่มอุณหภูมิความร้อนสามารถเผาขยะมูลฝอยทั้งเปียกและชื้นได้อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้การ เผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น และนำการสังเคราะห์ที่ได้จากการเผาไหม้กลับมาเป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม สามารถประหยัดพลังงานในการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซหุงต้มส่วนก๊าซที่เหลือจากการเผาไหม้จากเข้าสู่ระบบบำบัดก๊าซพิเศษต่างๆด้วยระบบสเปรย์น้ำ ชุดกรองเซรามิก ชุดกรองถ่านกัมมันต์ ชุดกรองใยแก้วพร้อมระบบไซโคลนประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ดักฝุ่นละอองก่อนไปออกสู่บรรยากาศ ซึ่งปัจจุบันผลิตจำหน่ายไปแล้วประมาณจำนวน 10 เครื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการขยายผลต่อไป"


 

 

ประสานงานด้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป