กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน โรงสีข้าวแบบครบวงจรพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน อีกหนึ่งความสำเร็จของความร่วมมือภาครัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชน

โรงสีข้าวแบบครบวงจรพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน อีกหนึ่งความสำเร็จของความร่วมมือภาครัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชน

พิมพ์ PDF

 

      22 เมษายน 2559  ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสมาคมเครื่องจักรกลไทย แถลงข่าว “ความสำเร็จการพัฒนาสร้างโรงสีข้าวแบบครบวงจรขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์”  ภายใต้การดำเนินงานของของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า โดยนายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าว
      นายอลงกรณ์  เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวไปสู่การเปิดตลาดเสรีทางการค้า แต่ประเด็นเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารโดยเฉพาะสินค้าข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนในประเทศ ทำให้นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีในการสนับสนุนในประเด็นของการพึ่งพาตนเอง (Self Sufficiency) ยังคงความสำคัญกับสภาพวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยในภูมิภาคต่างๆ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้เกิดการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบในกระบวนการสีข้าวแบบครบวงจรขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด โดยนำมาใช้ในการสีข้าวเพื่อผลิตข้าวได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรสามารถพึ่งพาตนเอง ทั้งยังเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของชุมชนได้มากยิ่งขึ้น
    นายอลงกรณ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคม
เครื่องจักรกลไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบริษัทไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ด้วยเห็นถึงประโยชน์จากการใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตข้าวของเกษตรไทย ซึ่งทุกภาคส่วนกำลังให้ความสนใจเนื่องจากเป็นพลังงานทางเลือกที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างไม่จำกัด  โรงสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้พัฒนาขึ้น มีขนาด 6,720 วัตต์ สามารถนำพลังงานมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ย 5 ชั่วโมงต่อวัน เกษตรกรสามารถตากข้าวให้แห้ง สีข้าว และบรรจุข้าวใส่ถุงแบบสุญญากาศ ป้องกันแมลงและมอดข้าวที่สวยงามแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมที่จะนำผลผลิตออกจำหน่าย หรือบริโภคในครัวเรือนได้ทันที ซึ่งโครงการพัฒนาเครื่องจักรที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ประชาชน เกษตรกร ในลักษณะนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล และเผยแพร่บทบาทผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้เข้าถึงท้องถิ่นและประชาชนระดับฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรม

 
    ด้าน ผศ. ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า โครงการ “การพัฒนาสร้างโรงสีข้าวแบบครบวงจรขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์” เริ่มต้นจากที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้        ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย และเป็นเครือข่ายสมาชิกของสมาคมเครื่องจักรกลไทย ที่ทำงานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มาเป็นเวลานาน โดยริเริ่มพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อนำร่องไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการจัดสร้างโรงเรือน และติดตั้งโรงสีข้าวใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6 กิโลวัตต์ กำลังผลิต 20 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สามารถทำงานได้วันละ 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย โรงสีข้าว เครื่องสูบน้ำ โดมอบข้าว ไซโลเก็บข้าว และเครื่องบรรจุข้าวใส่ถุงพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ผ่านบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด มูลค่ารวมประมาณ 920,000 บาท   


    รศ.ดร. ณัฐวุฒิฯ กล่าวอีกว่า โรงสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรขนาดชุมชน วิทยาลัยพลังงานทดแทน จะนำไปใช้ในการวิจัยและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก ด้านพลังงานทดแทน ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถนำมาเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา รวมทั้งใช้เป็นต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนสำหรับชุมชนต่อไป ทั้งนี้ บริษัทไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด มีแผนจะผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ในราคาชุดละประมาณ 933,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นสามพันบาท ไม่รวมค่าโรงเรือนและที่ดิน) หรือเฉพาะโรงอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ ราคาประมาณ 195,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท ) ซึ่งหากหน่วยงานหรือเกษตรชุมชนใดสนใจ สามารถเข้าชมเครื่องต้นแบบได้ที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ประสานงานได้ที่ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โทรศัพท์ 0 2333 3924  หรือ ติดต่อ Call Center 1313 

ข่าวโดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
            โทร 0 2333 3924
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป