กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทยาศาสตร์ฯ เร่งขยายผลการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขยายสู่หมู่บ้าน ชุมชน ต่อเนื่อง

ก.วิทยาศาสตร์ฯ เร่งขยายผลการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขยายสู่หมู่บ้าน ชุมชน ต่อเนื่อง

พิมพ์ PDF

                     วันที่ 21 กันยายน 2552 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2552 ณ ห้องประชุมชั้น 4อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม6 ราชเทวี กรุงเทพฯ
 

                    ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ   กล่าวว่า   การดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เกี่ยวกับเรื่องหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีการกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นตัวอย่างที่ดีของการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อช่วยลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ของครัวเรือน  ลดการนำเข้า  ตลอดจนช่วยบำรุงดินในท้องถิ่น แสดงให้เห็นถึงการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามควรเร่งขยายผลให้หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขยายสู่หมู่บ้าน  ชุมชน  เพิ่มมากขึ้น

                  นอกจากนี้ การที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.วท.) ซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้มีการประชุมหารือแนวทางการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สร้างงาน  สร้างเงิน ในเบื้องต้นนั้น  ควรเร่งให้มีการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาที่แสดงให้เห็นบทบาทความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่โดดเด่นในการพัฒนาประเทศให้ก้าวข้ามพ้นวิกฤติต่างๆ ได้ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  อย่างไรก็ตามยังไม่ทิ้งงานวิจัยพัฒนาพื้นฐาน

 

ผู้เขียนข่าว : นางวลัยพร  ร่มรื่น   
ภาพข่าว :     นายชัชวาลย์  โบสุวรรณ
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป