กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เปิดให้เข้าชมแล้ว! พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความหลากหลายทางชีวภาพของจังหวัดขอนแก่น

เปิดให้เข้าชมแล้ว! พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความหลากหลายทางชีวภาพของจังหวัดขอนแก่น

พิมพ์ PDF

 

         

         2 เมษายน 2559 ที่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมคณะผู้บริหารจาก วท. ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ซึ่งจัดตั้งโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพื่อเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ทางด้านวิชาการ พร้อมพัฒนา ส่งเสริม กระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาให้ความสำคัญกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช สัตว์ จุลินทรีย์ และภูมิปัญญาวัฒนธรรมไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดทำการทุกวันจันทร์) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2559 สามารถเข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

 

 

 

          พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ทำให้มีโครงการวิจัยต่างๆ จำนวนมาก และเกิดความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งองค์กรท้องถิ่น จึงได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาขึ้น เพื่อใช้จัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ และจัดแสดงนิทรรศการด้านธรรมชาติวิทยา โดยรูปแบบของการจัดแสดงจะเน้นข้อมูลทรัพยากรสำคัญๆ ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและใกล้เคียง

 

 

          ด้านความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ อพวช. โดยความร่วมมือที่ได้มีการตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาวิจัย การจัดแหล่งเรียนรู้ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือการแลกเปลี่ยนวัสดุอุเทศ การนำข้อมูลทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรม/นิทรรศการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีกรอบระยะเวลาของความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงเป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป และในช่วงแรก อพวช. ได้นำนิทรรศการหมุนเวียนมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย อาทิ นิทรรศการภาพถ่ายสัตว์ป่า เพื่อนำเสนอเรื่องราวของสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ นิทรรศการพาเหลดสัตว์ และนิทรรศการ taxidermy คืนชีวิตให้ซากสัตว์ ที่แสดงการใช้เทคนิคและศิลปะของสัตว์ที่ตายไปแล้วดูเหมือนมีชีวิต เช่น ช้าง หมีขาว ม้า นก เป็นต้น

 

 

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ภาพข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ และ นายรัฐพล หงสไกร

ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป