กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศเปิดอุทยานวิทย์ฯ ภาคอีสาน หวังสร้างเศรษฐกิจฐานวิจัย สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศเปิดอุทยานวิทย์ฯ ภาคอีสาน หวังสร้างเศรษฐกิจฐานวิจัย สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พิมพ์ PDF

 

        2 เมษายน 2559  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านถนนกัลปพฤกษ์ / รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักธุรกิจภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ดังกล่าว โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สอว. และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับผู้ประกอบการภาคเอกชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในด้านการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งธุรกิจภาคการผลิตและบริการ ผ่านการดำเนินงานของอุทยานฯ

 

 

       รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ หรือ "นิคมวิจัย" มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะ ผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ สู่ระบบเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยสร้างธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ ส่งเสริมการนำผลการวิจัยและพัฒนาเข้าสู่ระบบการคุ้มครองและการใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้เข้มแข็ง

 

 

       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีส่วนผลักดันให้เกิดอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั้ง 3 แห่งอย่างเต็มรูปแบบ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนกิจกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านการบ่มเพาะธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม เป็นต้น

 

 

     สำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับว่ามีความสำคัญในการผลักดันเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเน้นที่อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในพื้นที่และช่วยจ้างงานเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศอย่างแท้จริง

 

 

         อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่บนพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านถนนกัลปพฤษ์ ใกล้โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น มีลักษณะอาคารเป็นรูปตัวยู มีพื้นที่ใช้สอยรวมภายในอาคารประมาณ 17,400 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่สำหรับการให้บริการแก่ภาคเอกชน ทั้งการให้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือสำหรับการวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์ทดสอบและรับรองมาตรฐาน รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งและเติบโตของธุรกิจฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนั้นยังที่ตั้งของศูนย์ออกแบบนวัตกรรม บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม สำนักงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานและห้องประชุม เพื่อให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจร โดยคาดว่ากำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2561

 

 

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ภาพข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ และ นายรัฐพล หงสไกร

ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน                          

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป