กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558

พิมพ์ PDF

       วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559  โดยมีข้าราชการพลเรือนดีเด่นทั่วประเทศทั้งหมดจำนวน 621 ราย 

 

 

 

 

        ในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคนที่ได้รับรางวัลว่า กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือนได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเน้นความสำคัญของการทำงานและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือต้องการให้ข้าราชการระลึกถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนทุกปี โดยพระองค์ทรงให้ความสำคัญต่ออาชีพข้าราชการ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และหากศึกษา พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนในปีนี้ จะเห็นว่าท่านทรงให้ความสำคัญของการทำงานโดยเน้นย้ำในหลัก 3 ประการ คือ หลักวิชาการ เหตุผล และความชอบธรรม โดย 3 ส่วนนี้ ต้องมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน งานถึงจะออกมาได้ผล

 

 
      นอกจากนี้ นายวิษณุ กล่าวอีกว่า วันนี้หน้าที่ของข้าราชการ จะต่างไปจากอดีต และรัฐบาลคาดหวังมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา โดยหลักการประเมินข้าราชการรูปแบบใหม่ ที่จะเริ่มในเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาภายในสัปดาห์หน้านั้น จะเน้นการประเมิน 3 หลักสำคัญคือ 1.การทำงานตามหน้าที่ปกติตามที่ได้รับมอบหมาย 2.การทำงานตามหน้าที่ในวาระพิเศษ 3.การทำภาระกิจเฉพาะพื้นที่ เช่นในพื้นที่จังหวัดที่ประสบภัยแล้ง เป็นต้น ซึ่งแบบประเมินนี้จะกระตุ้นการทำงานของข้าราชการ อย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคน และหวังอย่างยิ่งว่าการได้รับรางวัลครั้งนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น
 
 
 
ทั้งนี้ สำหรับรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น วท. ประจำปี พ.ศ. 2558 ทีได้รับเกียรติบัตรมีทั้งหมดจำนวน 4 ราย ได้แก่
     1. นางสาวศิขณัฐก์ มานุวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (วท.)
     2. นายกนิษฐ์ ตะปะสา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
     3. นางศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
     4. นางสาวชลาทิพย์ เกื้อกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
 

ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าว  : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และ นายภูษิต โพธิ์แสง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3727-3732 โทรสาร 02 333 3834
E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : Call Center  1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป