สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ จับมือน่าน พร้อมรับมือระงับเหตุฉุกเฉิน ทางนิวเคลียร์และรังสี

พิมพ์

 

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดฝึกอบรม และฝึกซ้อมปฏิบัติการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ บูทิค โฮเต็ล จังหวัดน่าน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง ปส. และหน่วยงานจังหวัด หวังเพิ่มศักยภาพการป้องกันดูแลอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดจากรังสี

       ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งทางการแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย การเกษตรและอื่นๆ ในขณะเดียวกันอันตรายที่อาจเกิดจากการทำงานที่ผิดพลาด หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ แม้ว่าจะมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่ดีแล้วก็ตาม ด้วยเหตุนี้ ปส. โดยศูนย์เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จึงมีภารกิจในการอบรมและฝึกซ้อม การเตรียมความพร้อมในการโต้ตอบและปฏิบัติการต่อเหตุฉุกเฉินทางรังสี รวมทั้งกำหนดแนวทางขั้นตอนการดำเนินการที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุขึ้น ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางนิวเคลียร์และรังสีทั่วประเทศ 

     การอบรมและฝึกซ้อมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งมีการฝึกซ้อมการเผชิญสถานการณ์เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีขึ้น โดยมีหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมการอบรมและฝึกซ้อมนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารในจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จังหวัดน่าน     และเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 02596 7600 ต่อ 1116

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน