กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ขอเชิญรับชมคำปราศรัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญรับชมคำปราศรัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

 

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 มีนาคม 2559

ขอเชิญรับชมคำปราศรัย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 มีนาคม 2559 ครบรอบ 37 ปี ทาง ช่อง MCOT ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 13.01-13.04 น. และติดตามรับชมผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียม ช่อง Most ch.คำปราศรัย
เนื่องในวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 24 มีนาคม 2559

- - - - - - - - -


สวัสดีครับ พี่น้องประชาชนที่เคารพรัก

       วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้เวียนมาครบ 37 ปี ในปีนี้

       ปัจจุบันประเทศไทย กำลังเผชิญกับความท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การเป็นประชาคมอาเซียน ความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

       ทั้งหมดนี้ ล้วนแต่ต้องการองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการประเทศ

       รัฐบาลภายใต้การนำของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาและปฏิรูปประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ เพื่อวางพื้นฐานอนาคตของประเทศ ที่เข้มแข็งและยั่งยืน

       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยงานหลัก ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น ในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา โดยมีมาตรการที่สำคัญใน 3 ระดับ คือ ระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับนานาชาติ

       ในระดับประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขับเคลื่อนการทำงานเชิงบูรณาการ กับกระทรวงต่าง ๆ กับภาคเอกชน และกับภาคประชาสังคม อาทิเช่น
       •    การทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า
       •    ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับกิจกรรมท้องฟ้าจำลอง
       •    การทำงานร่วมกันกับหน่วยงานวิจัยและมหาวิทยาลัย
       •    การทำงานร่วมกับกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการสร้างแรงจูงใจให้เอกชน ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
       •    สำหรับความร่วมมือกับภาคเอกชน ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย รวมทั้งบริษัทข้ามชาติ อย่างต่อเนื่องในการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
       •    ทั้งนี้ ยังมีมาตรการกำลังคน เช่น โรงเรียนในโรงงาน และ Talent Mobility รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis เป็นต้น
       •    สำหรับภาคประชาสังคมนั้น ได้มีการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ในการยกระดับสินค้า OTOP รวมทั้งการส่งเสริม ความสามารถของชุมชน ในการบริหารจัดการน้ำ จนเป็นที่ยอมรับขององค์การสหประชาชาติ เป็นต้น

       ในระดับกระทรวง ได้มีการปฏิรูปการทำงานของ 15 หน่วยงานภายใต้กระทรวง ให้มีความเชื่อมโยงและต่อยอดซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังได้ปรับปรุงวิธีการงบประมาณ ให้มีสัมฤทธิผล ผ่านระบบงบประมาณ Agenda-based Budgeting ทั้งนี้ บนพื้นฐานของความโปร่งใสและธรรมาภิบาล

       และในระดับนานาชาติ ได้ริเริ่มแนวทางการทูตเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นครั้งแรก ก่อให้เกิด การทำงานเชิงรุกในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี เช่น ความร่วมมือระดับอาเซียน

       รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ ที่ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

       พี่น้องประชาชนครับ เป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้มาร่วมกัน สร้างสังคมที่ดีงาม สังคมนวัตกรรม ทั้งเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และเพื่อวางพื้นฐานให้เยาวชนรุ่นต่อไป มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง และโอกาสในอาชีพที่ท้าทาย เพื่อคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดี สืบไป

       สวัสดีครับ
 

รับชมได้ที่ https://youtu.be/b4erVNXZvdg

 ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์ :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Facebook : sciencethailand

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป