กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เปิดยิ่งใหญ่ เซต้า 2016 ประกาศความพร้อมไทย สู่ศูนย์กลางพลังงานยั่งยืนในเอเชีย

เปิดยิ่งใหญ่ เซต้า 2016 ประกาศความพร้อมไทย สู่ศูนย์กลางพลังงานยั่งยืนในเอเชีย

พิมพ์ PDF

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนุนเต็มที่  งานเซต้า 2016 ครั้งแรกในไทย งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ร่วมโชว์หุ่นยนต์เก็บกู้วัสดุกัมมันรังสี ,นวัตกรรมการผลิตน้ำมันชีวภาพจากการเพาะเลี้ยงสาหร่าย , การวิเคราะห์หาปริมาณไบโอดีเซลในน้ำมันปิโตรเลียม โดยวิธีคาร์บอน-14 ชี้สอดคล้องแผนบูรณาการพลังงาน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

 

 
          วันที่ 23 มีนาคม 2559  ณ ห้องเเกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมและนิทรรศการนานาชาติพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559  หรือ เซต้า 2016 Sustainable Energy & Technology Asia 2016 (SETA 2016)” โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเข้าร่วมภายในงานดังกล่าว 
 
 
          พลอากาศเอก ประจิน กล่าวว่า รัฐบาลมีการดำเนินการเพื่อให้พลังงานมีเสถียรภาพที่เหมาะสม โดยการสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ ที่ครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า  ระบบจำหน่าย และมีการกระจายเชื้อเพลิงที่หลากหลาย ให้ต้นทุนราคาพลังงานอยู่ในระดับที่เหมาะส,สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ประชาชนไม่แบกรับภาระมากเกินไปไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมถึงการผลิตไฟฟ้าที่ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 
 
          งานเซต้า 2016 นับเป็นเวทีที่ประเทศไทยจะได้แสดงถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาภาคพลังงานของประเทศ และศักยภาพในการพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะเป็นเวทีเชื่อมความร่วมมือของประเทศในเอเชีย โดยมีผู้นำประเทศ และผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม เพื่อหาทางออกในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รวมถึงสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้แก่กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย และยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ได้เรียนรู้แนวความคิด การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศไทย ซึ่งยังมีศักยภาพอยู่มาก รวมถึงการประชุม อภิปราย และการจับคู่เพื่อเจรจาทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในงานนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทย ได้มองเห็นโอกาสในการขยายการลงทุนด้านพลังงานในต่างประเทศอีกด้วย
 
 
 
          พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานจะได้ชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้อง องค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบถึงแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของประเทศ (Thailand Integrated Energy Blueprint - TIEB) ซึ่งมีทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานของโลก ที่มีเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ในขณะที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ 
 
          ทั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้จัดงานเซต้าซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการด้านพลังงานในระดับนานาชาติขึ้นในประเทศ โดยกระทรวงพลังงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้การสนับสนุนผลักดันอย่างเต็มที่ให้งานนี้เกิดขึ้น เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพของไทยในการเป็นผู้นำด้านพลังงานในภูมิภาค และยืนยันความพร้อมของไทย ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและบุคลากร ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพลังงานและการพัฒนาสู่พลังงานที่ยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย ภายในงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก เป็นส่วนวิชาการ ที่เป็นการประชุมนานาชาติ ครอบคลุมกว่า 100 หัวข้อ ทั้งเรื่องการกำหนดนโยบายและวางแผนด้านพลังงาน เทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้า เทคโนโลยีปัจจุบันและแนวโน้มพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และเทคโนโลยีด้านคมนาคมขนส่ง ส่วนที่สอง เป็นนิทรรศการ ทั้งจากหน่วยงานรัฐ และบริษัทเอกชนผู้ผลิตเทคโนโลยีหลายรายเข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานที่ทันสมัย ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า การขนส่ง และเชื้อเพลิงทางเลือก เทคโนโลยีพลังงานสีเขียวที่สามารถนำมาทดแทนพลังงานเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
          ภายในงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โดยมีหน่วยงานสังกัด วท. นำผลงานร่วมจัดแสดง อาทิ หุ่นยนต์เก็บกู้วัสดุกัมมันรังสีจะมีไฮไลต์เด่น โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.) นวัตกรรมการผลิตน้ำมันชีวภาพจากการเพาะเลี้ยงสาหร่ายระดับขยายขนาดใหญ่ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) การวิเคราะห์หาปริมาณไบโอดีเซลในน้ำมันปิโตรเลียม โดยวิธีคาร์บอน-14 โดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน. ) เป็นต้น 
 
          เซต้า 2016  จัดขึ้นในครั้งแรกนี้นับว่าประสบความสำเร็จ เนื่องจากมีผู้แสดงความจำนงเข้าร่วมการสัมมนาและเข้าชมงานกว่า 1,000 คน  จาก 35 ประเทศจากทั่วโลก ทั้งในทวีเอเชีย ยุโรปและอเมริกา  นอกจากนี้ยังมีนักธุรกิจจากประเทศต่างๆ  แสดงความจำนงจับคู่เจรจาธุรกิจด้านพลังงานในงานมากกว่า 250 คู่อีกด้วย

ที่มาข้อมูล : นางสาววัชรี ทองโพธิ์  โทรศัพท์ : 0816225085
เรียบเรียงข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวและวีดิโอ : นายภูษิต โพธิ์แสง , นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป