กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วท.จับมือคมนาคม โชว์ผลงานวิจัยระบบขนส่งทางราง เตรียมเสริมโครงการขนาดใหญ่ นายกฯย้ำการลงทุนต้องเชื่อมโยงทั้งระบบ

วท.จับมือคมนาคม โชว์ผลงานวิจัยระบบขนส่งทางราง เตรียมเสริมโครงการขนาดใหญ่ นายกฯย้ำการลงทุนต้องเชื่อมโยงทั้งระบบ

พิมพ์ PDF

 

      16 มีนาคม 2559 แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน: พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 2 เรื่อง “ผลิตชิ้นส่วนระบบรางอย่างไรให้ได้มาตรฐาน” (The Second Thai Rail Industry Symposium and Exhibition (RISE2)  "Railway Standard and Thai Railway Parts Manufacturing") ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2559 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (แอร์พอร์ต เรล ลิงก์) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) และ Railway Technical Research Institute (RTRI) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมระบบรางของประเทศไทยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมได้จริง ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตชิ้นส่วนระบบราง รวมทั้งนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาชิ้นส่วนระบบรางในต่างประเทศ สำหรับเป็นบทเรียนที่ดีในการนำมาประยุกต์และต่อยอดขยายผลในประเทศไทย อันเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว 


     นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำว่า โครงการลงทุนระบบขนส่งทางราง ควรเป็นการผนึกกำลังร่วมกันหลายกระทรวง รวมทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบรางของประเทศ โดยไม่ควรเป็นเพียงการจัดซื้อรถไฟฟ้ามาใช้โดยไม่ได้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ควรใช้เงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาการศึกษา และการวิจัยควบคู่ไปด้วยกัน โดยให้มีการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศได้ด้วยและค่อยเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งอาจต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานกลาง ที่ทำหน้าที่ดูดซับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบรางจากต่างประเทศ และถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์แก่ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแหล่งสั่งสมความรู้และเทคโนโลยีจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมขนส่งทางราง

       นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางในประเทศไทย ควรพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด เช่น อาศัยกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อให้ชัดเจนใน TOR ของกระทรวงคมนาคม เพื่อเอื้อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่น เงื่อนไขการประกอบตัวรถในประเทศไทย การกำหนดสัดส่วนชิ้นส่วนที่ต้องผลิตในประเทศไทย หรือแม้แต่เงื่อนไขการจัดซื้อจำนวนมาก โดยควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ และแนวทางการกำหนดนโยบายการจัดซื้อของภาครัฐเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมรางผ่านระเบียบของกระทรวงการคลัง ดังตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย 
         “เพื่ออำนวยการให้การวิจัยและพัฒนาขนส่งระบบรางของประเทศไทยสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว เราจะต้องเร่งให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลาง ที่ทำหน้าที่ดูดซับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบรางจากต่างประเทศ และถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์แก่ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าใจว่าทาง สวทช.กำลังผลักดันอยู่ผมเชื่อว่า หากเราร่วมมือร่วมใจกัน การพัฒนาระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย การพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน การพัฒนางานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบบขนส่งทางรางของไทยก็จะสามารถมีพัฒนาการที่ยั่งยืน ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเราได้” นายกรัฐมนตรี กล่าว
     ด้าน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ที่จะประยุกต์ใช้กับการลงทุนในระบบรางของประเทศไทย นอกเหนือจากการลงทุนควรต้องคำนึงถึงการเตรียมการเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้บุคลากร รวมถึงการให้โอกาสกับอุตสาหกรรมไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในระดับหนึ่งของระบบรางของประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงการพึ่งพาตัวเองในการลงทุนและอยากเห็นภาคเอกชนของไทยเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในระดับอุตสาหกรรมและในระดับชุมชนเมือง ระบบรางเป็นเรื่องที่ต้องเน้นถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ทุกๆชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยต้องมีมาตรฐานและรับประกันในแง่ของความปลอดภัย
  
        การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ขยายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานโดยหน่วยงานระบบขนส่งทางรางจาก RTRI สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับรู้แนวทางการใช้มาตรฐานการผลิตอุปกรณิชิ้นส่วน นำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมระบบรางของประเทศไทยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งส่งมอบงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยในปีนี้ เป็นการส่งมอบผลงานวิจัยโดยประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนงบประมาณการวิจัย ที่พัฒนาโดย ดร.รัฐภูมิ ปริชาติปรีชา แห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การพัฒนาระบบประเมินความปลอดภัยและสภาวะการใช้งานได้ของระบบรางด้วยการตรวจวัดการสั่นสะเทือน สำหรับการประยุกต์ใช้งานกับระบบรางในไทย ให้แก่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 

      โดยผลที่ได้รับจากการจัดประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ จะได้จัดทำสรุปเป็นรายงานทางวิชาการอันจะเป็นจักรกลสำคัญในการสนับสนุนให้ประเทศไทยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถพึ่งพาตนเองในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางที่นำมาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และทำให้ประเทศมีความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
 

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ภาพข่าว : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร

ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์ :      
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป