กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ไบโอเทค ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (ABIC 2009) เตรี

ไบโอเทค ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (ABIC 2009) เตรี

พิมพ์ PDF

                   ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานแถลงข่าว มูลนิธิด้านการประชุมนานาชาติเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร (ABIC Foundation) ประเทศแคนาดา คัดเลือกศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอเทค ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (ABIC 2009)  ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและชีวิตที่ดีกว่า (Agricultural Biotechnology for Better Living and a Clean Environment) ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2552 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ  ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)  ณ  ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552
                   ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า  หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คือการพัฒนาศักยภาพเพื่อใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาของประเทศด้านเกษตรกรรม  รวมทั้งเร่งนำผลงานต่างๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าสู่กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคการผลิตและบริการ ซึ่งภายในงานนี้จะได้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัยไทย ในขณะเดียวกันก็ได้รับความรู้จากประเทศอื่น ๆ มาปรับใช้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งจะเกิดประโยชน์โดยตรงแก่ภาคเกษตรกรรม
                   เทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปรวดเร็วมาก  เราต้องตามให้ทัน  การประชุมวิชาการครั้งนี้จะทำให้เราติดตามทันเทคโนโลยีต่างๆ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สนับสนุนการจัดงาน  เนื่องจากมีนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกมาให้ความรู้  โดยเฉพาะด้านการเกษตร ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก  เนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรม  และนักวิชาการของเราสามารถเข้าร่วมประชุมได้มาก  อีกทั้งมีโอกาสแสดงผลงานให้ชาวต่างประเทศได้ทราบ  นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปจะได้ทราบความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

 

 


 

 

                  ด้าน ศ.ดร.มรกต  ตันติเจริญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ABIC 2009  ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย  ถือเป็นเวทีสำคัญของการแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยและวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ระหว่างนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  ตลอดจนแสดงนิทรรศการผลงานความก้าวหน้าชิ้นสำคัญๆ ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย  เพื่อผลผลิตในภาคการเกษตร และสามารถนำไปใช้ได้ในเชิงพาณิชย์
                   โดยกลุ่มเป้าหมายของงานนี้ ได้แก่ นักวิจัย  นักวิชาการ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงคณาจารย์  นิสิต  นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป  ทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมรวมกว่า 500 คน  จาก 52 ประเทศ  มีการจัดแสดงนิทรรศการกว่า 20 บูธ  และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมนิทรรศการกว่า 3,000 คน  ผู้ร่วมงานนอกจากจะรับทราบควาก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเกษตรแล้ว  ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรและช่วยเพิ่มผลผลิตด้วย
                   ภายในงานประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนได้แก่ 
                   1.  การประชุมวิชาการนานาชาติ  เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและสัตว์  เทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์น้ำ  โดยมีประเทศต่างๆ เข้าร่วม เช่น ประเทศแคนาดา  อิสราเอล  ญี่ปุ่น ไต้หวัน  อังกฤษ อเมริกา รวมถึงการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ 3 ท่าน ได้แก่  ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ บรรยายในหัวข้อ “Thai Agriculture : Opportunities Under the World Crisis”  , Prof. Jeremy Roberts, University of Nottingham, UK บรรยายในหัวข้อ “Manipulating Cell Separation Processes for Crop Improvement”  และ Dr.William James Peacock, CSIRO Plant Industry, Australia บรรยายในหัวข้อ “Food, More Food, Good Food” 
                   2.  การแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าของผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประกอบด้วย นิทรรศการพืชและผลิตผลจากพืช เช่น การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 การพัฒนาพันธุ์อ้อยน้ำตาล  อ้อยพลังงานและอ้อยอาหารสัตว์  แจกท่อนพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ฟรี  พร้อมชม ชิม และเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์พืชที่น่าสนใจ เช่น ข้าวโพดหวาน  พริกเผ็ด  แตงกวา  ต้านโรคราน้ำค้างและไวรัส  และฟักทองหวาน  
                   นิทรรศการชุดตรวจด้านอาหารและการเกษตร เช่น ชุดตรวจไวรัสโรคกุ้งที่มีความแม่นยำสูงทราบผลภายใน 1 ชั่วโมง นิทรรศการพลาสติกฟิล์มเทคโนโลยี เช่น พลาสติกโรงเรือนที่มีคุณสมบัติกรองรังสียูวี  ลดความร้อนในโรงเรือน  และช่วยเพิ่มสีสรรของผลิตภัณฑ์ เช่น การผลิตมะเขือเทศ  ผักสลัดต่างชนิด ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผักผลไม้  ฟิล์มลดการเกิดฝ้า  และการออกร้านของบริษัทผู้ให้บริการทางวิทยาศาสตร์ และจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งไทย และต่างประเทศ  
                    นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประชุมวิชาการนานาชาติ Starch Update 2009: The 5th International Conference on Starch Technology ในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2552  จัดโดยไบโอเทค สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการประชุมวิชาการนานาชาติ The 21 st annual conference of the Thai Society for Biotechnology (TSB) ในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2552  จัดโดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี และไบโอเทค  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เช่นเดียวกัน

 

 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่  บงกช สาริมาน งานประชาสัมพันธ์ ไบโอเทค สวทช.
โทร. 02-564-6700  ต่อ 3315 โทรสาร 02-564-6703 มือถือ 081-8193945 
e-mail:
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

เขียนข่าวโดย  นายปราโมทย์  ป้องสุธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 02 345 4466 ต่อ 118
ถ่ายภาพโดย   นายชัชวาลย์  โบสุวรรณ  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 02 345 4466 ต่อ 118
 

 

 

 

Tags ABIC 2009
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป