กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.พิเชฐฯ เตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมป้องกันและลดปัญหาไฟป่าหมอกควัน ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.พิเชฐฯ เตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมป้องกันและลดปัญหาไฟป่าหมอกควัน ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

 

     ในวันที่ 17 มีนาคมนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เตรียมลงพื้นที่ตัวอย่างที่มีผลสำเร็จของการนำ Hot Spot มาสนับสนุนการป้องกันและลดปัญหาสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ณ บริเวณอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในเรื่องของการจัดทำข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ จากการนำเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้สนับสนุนการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนืออย่างเป็นเอกภาพ


  นอกจากนี้ในวันเดียวกัน ดร.พิเชฐ ยังได้ลงพื้นที่ ณ บริเวณอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการดำเนินงานและการขยายผลการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริการด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชม โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สสนก. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าไปสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการน้ำ และทำงานร่วมกับชุมชน แก้ไขปัญหาดิน น้ำ ป่า จนประสบความสำเร็จ สามารถขยายผลไปยังพื้นที่ข้างเคียง พร้อมทั้งยังได้ให้เกียรติกล่าวมอบแนวทางการสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใช้บริหารจัดการน้ำอีกด้วย 
 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :         
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป