กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปรมาณูเพื่อสันติ แนะวิธียื่นขอใบอนุญาตฯ ให้ถูกต้อง

ปรมาณูเพื่อสันติ แนะวิธียื่นขอใบอนุญาตฯ ให้ถูกต้อง

พิมพ์ PDF

   

 

            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดสัมมนาคลินิกใบอนุญาตครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดระยอง หลังนำร่องจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา กระแสตอบรับดีเยี่ยม        คาดทุเลาความล่าช้าในการออกใบอนุญาตฯ เนื่องจากความเข้าใจในการยื่นขอที่ไม่ถูกต้อง

 

             ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า การพิจารณาออกใบอนุญาตผลิต      มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุกัมมันตรังสี ใบอนุญาตมีไว้ครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี ใบอนุญาตนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือใบอนุญาตนำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ถือว่าเป็นภารกิจหลักที่สำคัญมากของ ปส. โดยที่ผ่านมา การขอใบอนุญาตฯ มีปริมาณที่มากขึ้น และผู้ขอรับใบอนุญาตยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อาทิ เอกสารไม่ครบถ้วน กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง จึงส่งผลให้            การพิจารณาออกใบอนุญาตฯ เกิดความล่าช้า ปส. จึงจัดสัมมนา “คลินิกใบอนุญาต ครั้งที่ ๒ สำหรับผู้รับใบอนุญาตในเขตภาคตะวันออก” ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะปริ้นเซส บีส รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ในเขตภาคตะวันออกที่สนใจ หวังให้ผู้รับใบอนุญาตมีความเข้าใจที่ถูกต้องในกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ และลดปัญหาการยื่นคำขอรับใบอนุญาต  ที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง รวมทั้งการพิจารณาออกใบอนุญาตของ ปส. มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้อง

          “ภาคตะวันออกนับเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรม โดยหลายหน่วยงานได้มีการนำวัสดุกัมมันตรังสี และเครื่องกำเนิดรังสีมาใช้ประโยชน์ ในกระบวนการต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการขอรับใบอนุญาตฯ กับ ปส. ดังนั้น การให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นคำขอใบอนุญาต จะทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งสามารถยื่นขอใบอนุญาตได้อย่างถูกต้อง”     

           ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๕๑๗

 

 

โดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๔

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป