ก.วิทย์ฯ work shop จัดทำแผน PR กระทรวง สอดรับแผนประชาสัมพันธ์ชาติ

พิมพ์


            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดมสมองจัด work shop จัดทำแผนประชาสัมพันธ์กระทรวง สอดรับแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559-2564) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นาย
ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งนี้มี นายวรวรงค์  รักเรืองเดช รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และนายนิคม  ปัญญาทวีกิจไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร โดยมีผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมสัมมนากว่า 60 คน ณ ห้องประชุมหลานหลวง โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

   
   
   
   

 

 
            นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559-2564) มี 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองของคนในชาติ การประชาสัมพันธ์นโยบายแห่งรัฐ การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต และ การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศสู่ประชาคมโลก โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้พิจารณาแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดรับกับแผนฯ ชาติดังกล่าว ทั้งนี้ การระดมความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของ วท. ที่ร่วมกันวิเคราะห์แผนงานประชาสัมพันธ์โดยมุ่งหวังให้ได้แผนปฏิบัติการ วท. ที่ชัดเจน และเป็นแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน วท. เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 

 
            ทั้งนี้ การจัดทำแผนฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะได้ร่างแผนการประชาสัมพันธ์กระทรวงฯ แล้ว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้จัดทำแผนกิจกรรมตลอดทั้งปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งหากแผนกิจกรรมฯ นี้ได้รับการเพิ่มเติมกิจกรรมฯ สมบูรณ์แล้ว จะทำให้สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมไม่ให้ซ้ำซ้อน และยังสามารถวางแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเรื่องต่างๆ ล่วงหน้าได้อีกด้วยข่าวโดย : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร
ภาพข่าว : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :         อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313