กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ไทย ร่วมมือสหรัฐจัดประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-สหรัฐอเมริกา

ไทย ร่วมมือสหรัฐจัดประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-สหรัฐอเมริกา

พิมพ์ PDF

 

        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-สหรัฐ (Thai-U.S. Joint Committee Meeting on Science and Technology – JCM)ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-สหรัฐอเมริกา (Thai - U.S.Scientific and Technical Cooperation Agreement – STA) ในวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมี รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานฝ่ายไทย และนายดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี (Mr. W. Patrick Murphy) อัครราชทูตที่ปรึกษาในประเทศไทย ของสหรัฐอเมริกาเป็นประธานฝ่ายสหรัฐฯ  โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นเจ้าภาพให้เกียรติเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้แทนทั้งสองฝ่ายในเวลา ๑๙.๓๐ น. ของวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

      

 

        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-สหรัฐ (Thai-U.S. Joint Committee Meeting on Science and Technology – JCM)ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-สหรัฐอเมริกา (Thai - U.S.Scientific and Technical Cooperation Agreement – STA) ในวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมี รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานฝ่ายไทย และนายดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี (Mr. W. Patrick Murphy) อัครราชทูตที่ปรึกษาในประเทศไทย ของสหรัฐอเมริกาเป็นประธานฝ่ายสหรัฐฯ  โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นเจ้าภาพให้เกียรติเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้แทนทั้งสองฝ่ายในเวลา ๑๙.๓๐ น. ของวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

       รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-สหรัฐ (Thai-U.S. Joint Committee Meeting on Science and Technology – JCM) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-สหรัฐอเมริกา (Thai - U.S.Scientific and Technical Cooperation Agreement – STA) ในวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ จะมีการประชุมหารือกลุ่มย่อยออกเป็น 4 สาขา ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องและมีความพร้อมที่จะมีการพัฒนาความร่วมมือกัน ได้แก่ สาขาพลังงาน น้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ สุขภาพ และการศึกษา STEM ซึ่งหน่วยงานไทยที่เข้าร่วม มีหน่วยงานระดับกรมที่รับผิดชอบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมด้วย โดยผู้แทนจากสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมมาจาก Department of Energy (DOE), Oak Ridge National Laboratories, Armed Forced Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS), Center for Disease Control and Prevention (CDC), U.S. Geological Survey และ นาง Geraldine Richmond ผู้แทนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีความคุ้นเคยกับการพัฒนาการศึกษา STEM ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากสาขาความร่วมมือใน 4 สาขาดังกล่าว ที่จะได้มีการหารือเต็มรูปแบบในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะให้มีการประชุมทางไกลสำหรับความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายสนใจ ได้แก่ startup ที่เกี่ยวกับการผลักดันการเริ่มต้นธุรกิจเชิงนวัตกรรม  และ ความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ Smithsonian และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของไทย

  โดยการประชุมกลุ่มย่อย 4 สาขา มีผู้แทนฝ่ายไทยเป็นประธานกลุ่มย่อย ได้แก่

1.พลังงาน  ดร.สมนึก ศิริสุนทร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายอำนวยการกลาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

2.สุขภาพ  ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)

3.STEM  นายอลงกรณ์ เหล่างาม  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

4. น้ำและความหลากหลายทางชีว ดร.รอยล  จิตรดอน (สสนก.)  และ รศ.นสพ.ปานเทพ รัตนากร  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     คาดหวังว่า ผลการประชุมครั้งนี้ จะก่อให้เกิดแผนปฏิบัติการร่วมที่จะบรรจุโครงการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกัน ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-สหรัฐอเมริกา (Thai - U.S.Scientific and Technical Cooperation Agreement – STA)  และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีที่ไทยกับสหรัฐอเมริกายังคงมีอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน

 

 

 

 

ข่าว :  นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร

ถ่ายภาพ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์,นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727 – 3732 โทรสาร 02 -333 -3834

E-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป