กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สวทช. จัดประชุมวิชาการประจำปี 2559 25 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย

สวทช. จัดประชุมวิชาการประจำปี 2559 25 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย

พิมพ์ PDF

        (4 มีนาคม 2559) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 (NSTDA Annual Conference:NAC2016) ภายใต้แนวคิด    “25 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย” พบกับการประชุม/สัมมนาเจาะลึกในประเด็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแสดงผลงานวิจัย การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และการรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำ วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

        ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 25 ปีของการดำเนินงาน สวทช. ได้สร้างผลงานและส่งมอบให้กับสังคมเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น การวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวทนน้ำท่วม ทนเค็ม และทนแล้ง การพัฒนาชุดตรวจโรคในสัตว์และพืชต่างๆ ทางการแพทย์ สวทช. ได้พัฒนาชุดตรวจโรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก รวมถึงเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติทางการแพทย์ อาทิ กะโหลกเทียม ข้อเข่าเทียม ลูกตาเทียม รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเอกชนที่มีความต้องการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการของตน”
      “ในทุกปี สวทช. จะจัดให้มีการประชุมวิชาการขึ้น และปีนี้ สวทช. ครบรอบ 25 ปี จึงมีแนวคิดการจัดงาน “25 ปี สวทช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี โดยจะนำเสนอผลงานการทำวิจัยจากห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติต่างๆ ความสำเร็จของการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร ทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทุกปีจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สวทช. มีบทบาทอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ สวทช. ดำเนินงานมาโดยตลอด”
 
 
กิจกรรมหลักภายในงาน ประกอบด้วย
 
       1. การประชุมและสัมมนา มากกว่า 50 หัวข้อ โดยแบ่งเป็นกลุ่มอาหารและการเกษตร / การผลิตและบริการ / พลังงานสิ่งแวดล้อม / สุขภาพการแพทย์ / ชุมชนสังคม / แนวโน้มอนาคต / ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนากำลังคน ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้รับฟังข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าไปเกี่ยวข้องในทุกส่วนอย่างไร
 
        2. การแสดงผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวบรวมผลงานจากนักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (ไบโอเทค เอ็มเทค เนคเทค และนาโนเทค) ภายใต้ สวทช. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน โดยจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อาทิ  โซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี • โซนนิทรรศการ 25 ปี สวทช. โซน Mega Trend โซนผลงานวิจัยและพัฒนา และโซน Food Innovation Network สำหรับตัวอย่างผลงานที่จะนำมาแสดง อาทิ INSpectDx เครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบพกพา พัฒนาโดยนาโนเทค ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / ไคโตซาน ตัวพายึดเกาะเยื่อเมือก เพื่อผลิตภัณฑ์ในช่องปาก พัฒนาโดยนาโนเทค / งานวิจัยไบโอเซ็นเซอร์เพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย จากการพัฒนาร่วมกันของไบโอเทคและเนคเทค / สารปรับเนื้อสัมผัส สมบัติรีโอโลยีจากเปลือกส้มโอและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารจากนักวิจัยเอ็มเทค / ระบบการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเนคเทคร่วมกับกรมควบคุมโรค / การสาธิตระบบ Smart City ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Smart City Showcase by NSTDA) / โครงการพัฒนาชุดโมเดลต้นแบบการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบราง (พื้นที่รอบสถานีรถไฟธรรมศาสตร์ รังสิต) และผลงานภาคเอกชน จากบริษัท จีซอฟต์ บีส จำกัด ในการพัฒนา Application สำหรับองค์กร
 
     3. การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนำงานวิจัยมาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ เพื่อการต่อยอดและเสริมสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจ สวทช. จึงเปิดบ้านต้อนรับและเยี่ยมชมผลงานวิจัยและความสามารถของห้องปฏิบัติงานวิจัยของ 4 ศูนย์วิจัย และการให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวเพื่อเส้นทางสู่ความสำเร็จของหาทางช่วยให้ธุรกิจเติบโตด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
 
       4. การรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับผู้ที่เพิ่งเรียนจบทางด้านสายวิทย์ฯ หรือผู้ที่ต้องการหาโอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถมาร่วมในงานมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยเช่นกัน โดยในงานจะมีหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำกว่า 100 รายเปิดบูธรับสมัครงานมากกว่า 2,000 อัตรา นอกจากนี้ยังมีบูธทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกด้วย
 
        ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ได้ที่ http://www.nstda.or.th/nac2016/ หรือโทรศัพท์ 0-2564-8000
 
  เกี่ยวกับ สวทช.
        สวทช. เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2534 โดยในขณะนั้นได้รวมศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติที่เกิดขึ้นก่อนจะมี สวทช. ได้แก่ ไบโอเทค เอ็มเทค และเนคเทค มารวมเป็นหนึ่งเดียว ขณะที่นาโนเทค และทีเอ็มซี เป็นศูนย์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะด้านและเสริมความเข้มแข็งให้กับการทำวิจัยมากขึ้น จนปัจจุบัน สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของทั้ง 5 ศูนย์ ตามความเชี่ยวชาญแต่ละสาขาด้วยแนวคิดที่ว่าประเทศจะเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนได้นั้น ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของประเทศในการผลิตงานให้ได้ดีกว่าประเทศอื่นๆ และความมั่งคั่งของประเทศจะเกิดขึ้นได้ เราต้องไม่เพียงรับงานประกอบชิ้นส่วน หรือไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าตามแบบที่คนอื่นคิดไว้ เพราะอย่างไรก็จะมีคนอื่นที่ผลิตได้ถูกกว่า ดังนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างสรรค์ และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของเราเอง อีกทั้งหาวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก สิ่งที่มีอยู่แล้ว ซึ่งการดำเนินงานของ สวทช. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกเหนือจากการคิดค้น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านไบโอเทคโนโลยี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ผ่านศูนย์แห่งชาติที่สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศ สวทช. ยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ทำงานกันอย่างใกล้ชิด และเข้าถึงความต้องการของทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ สิ่งทอ การประมง และอื่นๆ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี เกิดการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้าโลกได้
 
 
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 71731  หรือลัญจนา (089-128-5004) วีระวุฒิ (081-614-4465)  Email:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
เผยแพร่ข่าว :  นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ่ายภาพและวีดิโอ :นายรัฐพล หงสไกร , นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727 – 3732 โทรสาร 02 -333 -3834 
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป