กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาฯ ร่วมบูรณาการ 3 องค์กร อบรมตรวจจับ ห้ามใช้รถยนต์ควันดำ – เสียงดัง เกินมาตรฐาน

สถาบันมาตรวิทยาฯ ร่วมบูรณาการ 3 องค์กร อบรมตรวจจับ ห้ามใช้รถยนต์ควันดำ – เสียงดัง เกินมาตรฐาน

พิมพ์ PDF

 

 

     สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ( มว.) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)  กองบังคับการตำรวจจราจร กรุงเทพมหานคร (บก.จร.) และ กรมการขนส่งทางบก (กส.บ.)ร่วมแถลงข่าวโครงการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ-เสียงดัง ประจำปี 2559 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กองบังคับการตำรวจจราจร ถนน วิภาวดีรังสิต โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วยนายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ต.อ. วีระ จิรวีระ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และผู้แทนกรมการขนส่งทางบก ร่วมแถลงข่าวโครงการฯ โดยมีทีมวิทยากรและฝึกอบรมจากฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือนจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และกรมควบคุมมลพิษ เข้าร่วมฝึกอบรมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์- 2 มีนาคม 2559 ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถ ควันดำ- เสียงดัง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร  และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก รวมทั้งสิ้น 142 คน เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งยังไม่เคยได้รับการอบรมมาก่อน และเพื่อฝึกฝนทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งเป็นการทบทวนความรู้ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เดิมให้เข้าใจยิ่งขึ้นอันจะเป็นผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้กำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ- เสียงดัง 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์ 

     ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจในวิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียด การตรวจวัดควันดำ – ระดับเสียงจากรถยนต์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้ารับการอบรม และเป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับรถยนต์ควันดำ – เสียงดัง และเพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ วิธีการ ขั้นตอนรายละเอียดการตรวจวัดควันดำจากรถยนต์ดีเซล การตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ สถานการณ์มลพิษทางอากาศและเสียง การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ การตรวจวัดรถยนต์ควันดำ การออกคำสั่งและการยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติการตรวจวัด ควันดำ-เสียงดัง การฝึกปฏิบัติการออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ และการใช้เครื่องวัดระดับเสียง การสอบเทียบ และการนำผลการสอบเทียบไปใช้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

     จากความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ถนน และส่งเสริมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น โดยใช้องค์ความรู้ด้านมาตรวิทยามาบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลในการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย  สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยที่งานด้านมาตรวิทยานับเป็นพื้นฐานสำคัญที่พัฒนาให้เกิดระบบการวัดแห่งชาติ เป็นการสร้างหลักประกันถึงความถูกต้อง เชื่อถือได้ของเครื่องมือวัดตลอดจนองค์ความรู้ที่นำมาใช้งาน ดังนั้น การพัฒนาระบบมาตรวิทยาให้เข้มแข็งนั้นเท่ากับเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศนั่นเอง ( National Quality Infrastructure: NQI)

 

 

ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน นางสาวกล่องเพชร จันทรโคตร /นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา

http://www.nimt.or.th เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 -7 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823

 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

    

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป