ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2559

พิมพ์

    

 
      วันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. / รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นพร้อมรายงานการดำเนินงานการบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
    ในการประชุมดังกล่าวมีการหารือถึงประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้ 1.การรายงานผลโครงการการใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)เพื่อการจัดทำแผนที่พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจรายแปลง ณ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร" เพื่อจัดทำแผนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจรายแปลง เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นฐานข้อมูลกลางในการประเมินผลผลิตของเกษตรกร และการคาดการณ์ภัยพิบัติตลอดจนการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภัยแล้งและน้ำท่วม ณ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2.การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เทศบาลตำบลเกาะสีชังและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้งบอุดหนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการจัดการขยะชุมชน 5ตัน/วัน เป็นจำนวนเงิน 2,872,000 บาท  3.การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วย วทน. ซึ่ง สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัด ของหน่วยงานในสังกัด วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วย วทน. 4.การจัดทำแผนงาน/โครงการและงบประมาณ เพื่อนำเสนอเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งจังหวัดสกลนคร มีคำสั่งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดสกลนคร แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงาน/โครงการด้าน วทน. ขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งคำสั่งประกอบด้วยคณะทำงานกลุ่มย่อยในองค์ประกอบ 4 กลุ่ม ได้แก่ การพัฒนาครามครบวงจร การพัฒนาธุรกิจโคขุน การพัฒนาธุรกิจหมากเม่า การยกระดับธุรกิจสมุนไพร โดยมี ศวภ.2 และคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่ร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการฯ ในคณะทำงานกลุ่มย่อย และมีหน่วยงานในสังกัด วท. ร่วมเป็นคณะทำงานกลุ่มย่อยๆต่างๆ     
 

ข่าวโดย: นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ภาพข่าวและวีดิโอโดย : นายรัฐพล  หงสไกร,นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail:    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook: sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313