กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สป.วท. ครั้งที่ 1/2559

ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สป.วท. ครั้งที่ 1/2559

พิมพ์ PDF

       วันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. /  นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สป.วท. ครั้งที่ 1/2559 เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

        ในการประชุมดังกล่าวได้มีการหารือถึงสาระสำคัญต่างๆ ดังนี้ 1. คำสั่ง.สป.วท. ที่ 15/2559 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สป.วท. ขึ้นใหม่ โดย ปกท.วท. มอบหมายให้ รอง ปกท.วท. ทำหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว 2.รายงานการควบคุมภายใน สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 การดำเนินการ/กิจกรรมควบคุมภายใน สป.วท. มีจำนวน 24โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการตามแผนกำดำเนินงานและปรับปรุวการควบคุมภายในเรียบร้อยและยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่และต้องดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สห.สบ ซึ่งจะได้ดำเนินการตามแผนดังกล่าว ที่ได้กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน สป.วท. ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 ต่อไป 3.การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมของ สป.วท. ที่จะดำเนินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในเบื้องต้นที่ประชุมได้คัดเลือกแล้ว จำนวน 13 โครงการที่ใช้งบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ได้แก่ 1.โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่3) 2.โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่3+) 3.โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 4.การเจรจาและประชุมนานาชาติ 5.การพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC) 7.โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค 8.การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย 9.การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 10.การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคผลิตและบริการ 11.การดำเนินงานส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน 12.โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาต และการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้าน ว.และ ท. ประจำสถานเอกอักรราชฑูตไทย ณ กรุงปักกิ่งสาธรณรัฐประชาชนจีน
 
      ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2554 โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ วท. ด้านความเสี่ยงในภาพรวม ดังนี้ จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ,บุคลากรขาดทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการและมีการโยกย้ายบ่อยครั้ง และขาดการวางระบบข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม ซึ่งในปัจจุบัน วท. ได้มีการเปิดรับข้าราชการ พนักงานราชการหรือพนักงานจ้างเหมาอยู่บ่อยครั้งเพื่อต้องการลดปัญหาที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมาข้างต้น 

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรณ

ภาพข่าว : นายภูษิต โพธิ์แสง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook: sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป