กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ จัดประชุมคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 52

กระทรวงวิทย์ฯ จัดประชุมคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 52

พิมพ์ PDF

 

            (3 กันยายน 2552) ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2552 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคลินิกเทคโนโลยีแต่ละเครือข่าย เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของปีต่อไป ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

            ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยีในรอบปีที่ผ่านมา สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงแนวนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เป็นอย่างดี 

            “การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี เป็นงานที่มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีการนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ทุกระดับ โดยมีเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ ยังรวมถึงประเด็นการพัฒนากำลังคน โดยได้สนับสนุนนักเรียนทุนในระดับปริญญา ตรี โท เอก และมีการขยายฐานลงมาสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” ดร.สุจินดา กล่าว
 
            ดร.สุจินดา ยังกล่าวถึงแนวนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยีว่า คลินิกเทคโนโลยี ต้องมีการพัฒนากลไกให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในกรอบการบริหารจัดการเครือข่าย การบูรณาการทั้งในเชิงพื้นที่ร่วมกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภายในเครือข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในระดับต่างๆ
 
            ด้าน ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ ว่า เป็นการประชุมเพื่อให้คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายได้รับฟังแนวคิดและทิศทางการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานในอนาคต

           รูปแบบการดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประกอบด้วย

           คลินิกเทคโนโลยีที่เป็นเครือข่ายทั้งในและนอกสังกัด ปัจจุบันมีจำนวน 55 เครือข่าย 119 แห่ง โดยยังมีผู้ยื่นความจำนงขอเข้าร่วมจัดตั้งเป็นคลินิกเทคโนโลยีอีก จำนวน 3 แห่ง

          กิจกรรมหรือแผนงานหลัก ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           การปฏิบัติตามกิจกรรมหรือแผนงานหลัก สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ได้สนับสนุนโครงการเป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางการสนับสนุนโครงการตามประเด็นปัญหาที่คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายนำเสนอในแผนงานบริการให้คำปรึกษาฯ แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รวม183โครงการ และแนวทางการชี้นำหรือผลักดันของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ การสนับสนุนโครงการจากการบูรณาการร่วมกับจังหวัด โดยได้ให้ความสนับสนุน 12 โครงการ และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่องโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 11 โครงการ 

             การติดตามและประเมินผลโครงการ มีการดำเนินงานตามระบบกลไก ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 ได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยการรายงานผ่านอินเตอร์เน็ตทุกไตรมาส การประเมินผลตามแบบสอบถามที่กำหนด และในปี 2552 มีการประเมินผลโดยคณะบุคคลจากภายนอก ในรูปคณะทำงานฯ สุ่มเลือกประเมินจำนวน 33 แห่ง 133 โครงการ จากทั้งหมด 58 แห่ง โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ สรุปและรายงานผล  
 
             สำหรับผลการดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี ในปี 2552 มีดังนี้

            - จำนวนเรื่องที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยี (นับจากข้อเสนอโครงการ
              ที่สนับสนุนเครือข่ายฯ) แผน 130 เรื่อง ทำได้ 206 เรื่อง

             - จำนวนผู้รับบริการคำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แผน 8,550 คน ทำได้ 10,905 คน|}

             - จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนภาคการผลิต เป้าหมาย 30 กิจกรรม ทำได้ 30 กิจกรรม

             - จำนวนสถานประกอบการที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ แผน 25 แห่ง ผลทำได้ 
               30  แห่ง

             การประชุมคลินิกเทคโนโลยีในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศ จำนวน 284 คน ประกอบด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายจากหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และผู้เกี่ยวข้อง โดยการประชุม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2552 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยวันแรก มีการบรรยาย/อภิปราย และการแบ่งกลุ่มระดมความคิด ส่วนในวันที่ 2 จะมีการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม และมีการนำเสนอแผนและปฏิทินการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2553 โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

ผู้เขียนข่าว : สุจิรัส สังข์ทอง พนักงานประชาสัมพันธ์
ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป