กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส. ย้ำความปลอดภัยป้องกันลักลอบนำเข้า - ส่งออกวัสดุรังสี ตามแนวชายแดนผ่านศุลกากร

ปส. ย้ำความปลอดภัยป้องกันลักลอบนำเข้า - ส่งออกวัสดุรังสี ตามแนวชายแดนผ่านศุลกากร

พิมพ์ PDF

            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดคอร์สการตรวจสอบ   นำเข้า - ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีตามแนวชายแดนผ่านด่านศุลกากร (Radiation Gate Monitor) หวังเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบการนำเข้า-ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีตามแนวชายแดน

          ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ในปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ปส. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจสอบการนำเข้า - ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี (Radiation Gate Monitor) กับกรมศุลกากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกัน เฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ ซึ่ง ปส. ได้สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ในการตรวจวัด วิเคราะห์วัสดุกัมมันตรังสี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา          ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ กรณีมีการตรวจพบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ ตลอดจนฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร

          ในปี ๒๕๕๙ ปส. จะดำเนินการสำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูล การใช้งานของระบบ Radiation Gate Monitor    

ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม รวมทั้งมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู การพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยของพลังงานปรมาณู การตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และการใช้งานของระบบ Radiation Gate Monitor ให้กับเจ้าหน้าที่ของด่านศุลกากรอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรมความร่วมมือด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยด้านพลังงานปรมาณูครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามด่านศุลกากรตามเขตแนวชายแดน กองตรวจคนเข้าเมือง หน่วยพิสูจน์หลักฐานที่ประจำการตามแนวชายแดนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ตามแนวชายแดนที่ผ่านด่านศุลกากร รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและกระบวนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอีกด้วย

          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๕๑๗

 

โดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๔

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป