กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทยาศาสตร์ฯ มอบนโยบายผู้บริหารหน่วยงาน

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ มอบนโยบายผู้บริหารหน่วยงาน

พิมพ์ PDF

ดร.คุณหญิง กัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประชุมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  นโยบายเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติให้เกิดผลภายใน 3 เดือน 6 เดือน หรือไม่เกิน 1 ปี เน้นการขยายผลโครงการพระราชดำริฯ  เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชน  การฝึกอบรมบุคลากรด้าน IT คอมพิวเตอร์  แก้ปัญหาการตกงาน  และโครงการคืนครูให้โรงเรียน  

               

 

        ดร.คุณหญิง กัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เปิดเผยว่า นโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้ ได้แก่ การช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ โดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริฯ  ไปช่วยเหลือประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ให้มีรายได้ โดยไม่จำเป็นต้องออกไปทำงานนอกหมู่บ้าน  เช่น การทำเครื่องปั้นเซรามิกต่าง ๆ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้าไปสนับสนุนในส่วนนี้อยู่แล้ว  โครงการความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้  เช่น เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์  ซึ่ง Nectec ได้ดำเนินการวิจัยพัฒนา  และจะได้ส่งมอบเครื่องให้กระทรวงกลาโหมในเร็ว ๆ นี้  อีกทั้งชะลอปัญหาการตกงานโดยจัดโครงการ IT Re-training เพื่อฝึกอบรมระยะสั้นให้บุคลากรที่จบปริญญาตรีให้มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกลับไปทำงานในองค์กรส่วนท้องถิ่น  ที่ต้องการบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์จะสามารถชะลอการตกงานได้  นอกจากนี้  ยังสามารถส่งบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมด้าน IT คอมพิวเตอร์เข้าทำงานด้านธุรการในโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อทดแทนครูที่ต้องมาทำงานด้านธุรการ  ทั้งนี้ เพื่อให้ครูได้กลับไปสอนนักเรียนได้อย่างเดิม  เป็นการคืนครูให้แก่โรงเรียนได้อีกด้วย  สำหรับโครงการต่าง ๆ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการอยู่แล้ว  และเป็นการส่งเสริมรายได้ของประชาชน  อาทิ โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงปุ๋ย  หรือโครงการอื่น ๆ ที่สามารถนำวิทยาศาสตร์ประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้นั้น ก็ให้ดำเนินการและขยายผลให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป  โดยขอย้ำว่าทุกโครงการจะต้องเห็นผลจริง  มีตัวชี้วัดชัดเจนและเข้าถึงประชาชนเป็นรูปธรรม

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รายงานผลการสํารวจความคิดเห็น เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559
» นโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)
» งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
» แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
» รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 10 กันยายน 2558
» รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป