ประชุมคณะทำงานประสัมพันธ์ วท. ครั้งที่ 4/2559

พิมพ์

 

 

  

 

      20 กุมภาพันธ์  2559 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมอมารี โอเชี่ยน พัทยา จ.ชลบุรี คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. ร่วมประชุมหารือการเดินหน้างานประชาสัมพันธ์  โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมฯ

 

 

 

 

     การประชุมดังกล่าวมีการหารือในประเด็นต่างๆดังนี้ 1.การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ วท. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ.2559-2564) ซึ่งได้เลื่อนกำหนดการจัดสัมมนาจากวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันที่ 12 มีนาคม 2559 2.สรปุประชุมโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 3.จากการประชุมทีมยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท.ได้มีการสรุปประเด็นเพื่อร่วมหารือในการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. โดยมีผลการสรุปประเด็น ดังนี้ 1)โครงสร้างบูรณาการงานด้านประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ของ วท. 2)การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ผ่าน G-News และ Govchanet กระทรวงและหน่วยงานสามารถ Upload Infographicsข่าวที่ตอบประเด็นร้อน Clip ข่าวแจกหรืองานที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ผ่านทางแอพพลิเคชั่น G-NewsและGovchanel.go.th 3)การประชุมเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ MSTQ/NQI ทีมยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ MSTQ/NQIซึ่งได้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำ Time Lineการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับโครงการ MSTQ/NQIข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313