กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประเทศไทยพร้อมจัดงานประชุมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก มุ่งส่งเสริมนำงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ จากหิ้งสู่การผลิต และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประเทศไทยพร้อมจัดงานประชุมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก มุ่งส่งเสริมนำงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ จากหิ้งสู่การผลิต และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF


 

        สวทช. ผนึกกำลัง 8 หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา พร้อมจัดการประชุมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก AUTM Asia 2016 ที่จังหวัดเชียงใหม่ หวังส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนำผลวิจัยจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

       ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016  เปิดเผยถึงการจัดการประชุมนานาชาติAUTM Asia 2016 ขึ้น ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัด เชียงใหม่ ว่า ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AUTM Asia ในปีนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงนักวิชาชีพการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและนักจัดการเทคโนโลยี/นวัตกรรมจากหลากหลายประเทศทั่วโลกมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ การแบ่งปันประสบการณ์การเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม

       “การประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016 ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพ จะเป็นการประชุมวิชาการนานาชาติที่รวบรวมองค์ความรู้มากมายจากมุมมองของวิทยากรจากทั่วโลกมารวมอยู่ในงานเดียว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เน้นการส่งเสริมให้เกิดการนำผลวิจัยจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น” รองผู้อำนวยการ สวทช.กล่าว 

       ทั้งนี้ การจัดงานได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.),สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.), กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) และสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA)

       งานประชุม AUTM Asia 2016 จะมีทั้งการประชุมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีหัวข้อที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่ม Startup ได้แก่ เรื่องการต่อยอดนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ การเจรจาต่อรองด้านเทคนิค ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษาของบริษัทเกิดใหม่ (Startups) ที่ประสบความสำเร็จ โดยการนำเอาองค์ความรู้ไปเพิ่มมูลค่า นวัตกรรมรองรับสังคมผู้สูงอายุ นวัตกรรมการเกษตร นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น

       “ประเทศไทยมีนักวิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสายงานดังกล่าวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้พัฒนานวัตกรรม นักวิจัย ที่เปรียบเป็นต้นน้ำ หรือนักวิชาชีพในสายงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงผู้ประกอบการทั้งธุรกิจเกิดใหม่ (Startups) SME บริษัทขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อันเปรียบเสมือนปลายน้ำ การจัดประชุมครั้งนี้จึงมีความสำคัญต่อประเทศอย่างมาก เพราะจะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการก่อให้เกิดเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรมในประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นการรวมกลุ่มคนและองค์ความรู้ ทั้งด้านการจัดการนวัตกรรมและการวิจัยเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ และเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ

       การประชุมนานาชาติ Association of University Technology Managers, Asia 2016 (AUTM Asia 2016) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://autmthailand2016.net/Supporting Data ข้อมูลเกี่ยวกับ Association of University Technology Managers (AUTM) และ AUTM Asia ในยุคเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้  หลายประเทศทั้งที่พัฒนาแล้วและที่กำลังพัฒนา ได้มุ่งเน้นและกำหนดให้มีแนวทางและกลไกการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  สำหรับประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้ตระหนักถึงและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยกำหนดให้เป็น 1 ใน 11 นโยบายหลักเพื่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว คือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ในที่นี้จะเรียกสั้นๆ ว่า นักวิชาชีพการบริหารจัดการเทคโนโลยี หรือ Technology Management Professionals) ประกอบกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนการกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        ในระดับนานาชาติ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานักวิชาชีพการบริหารจัดการเทคโนโลยี และการสร้างเครือข่ายของบุคลกรวิชาชีพนี้ในประเทศต่างๆ ดังตัวอย่างการตั้งสมาคมผู้จัดการเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย (Association of University Technology Managers หรือ AUTM) ในสหรัฐอเมริกาเมื่อ ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517) และสมาคมทำนองเดียวกันในอีกหลายประเทศ สมาคม AUTM ซึ่งเก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงก้องโลกนี้ จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกมากกว่า 3,500 คนทั่วโลก ซึ่งประกอบด้วยนักถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สังกัดในมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย บริษัทเอกชน และนักศึกษา เป็นต้น  AUTM ได้สร้างโอกาสการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาชีพการบริหารจัดการเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกสหรัฐอเมริกา และดำเนินกิจกรรมสร้างศักยภาพให้แก่นักวิชาชีพในสายงานถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดประชุมประจำปี การจัดฝึกอบรมและมีคู่มือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี (technology licensing manual) ส่งผลให้การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

         AUTM Asia มีวัตถุประสงค์ในการสร้างแพลตฟอร์มในภูมิภาคเอเชีย สำหรับการสร้างความเข้มแข็ง การยกระดับความสามารถของบุคลากร การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศต่างๆทั่วโลก การจัดประชุมนานาชาติ AUTM Asia เริ่มต้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2011 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คนต่อมาในปี ค.ศ. 2012 ค.ศ. 2013 ค.ศ. 2014 ค.ศ. 2015 จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวันและมาเลเซียตามลำดับ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 500-600 คน และด้วยเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากนักวิชาชีพในสายงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย ทางคณะผู้บริหารของ AUTM  จึงได้เปิดให้มีการประมูลสิทธิในการเป็นเจ้าภาพงาน AUTM Asia  2016 ขึ้น โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และหน่วยงานพันธมิตร 7 แห่งได้ร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการฯ เพื่อประมูลสิทธิเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน AUTM Asia 2016  ในประเทศไทย และจากผลการพิจารณาของคณะผู้บริหาร AUTM  ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา  

        ประเทศไทยได้รับเลือกพร้อมได้รับการยืนยันให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปี AUTM Asia 2016 โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม


ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand 
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป