กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ ชงกำลังคนสะเต็มเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต

กระทรวงวิทย์ ชงกำลังคนสะเต็มเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต

พิมพ์ PDF

        นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำลังเสนอแผนงานการพัฒนากำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม (STEM) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์​ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้านการพัฒนากำลังคนที่มีความสามารถเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย รวมถึงการสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ (Tech startup)

 

      โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงแผนงานการพัฒนากำลังคนด้านสะเต็มของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ว่าเป็นส่วนที่สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสะเต็มทั้งในภาคการผลิตและบริการ ในการขับเคลื่อนซุปเปอร์คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 10 กลุ่ม (New Engine of Growth) และโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล อาทิ ระบบราง การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ โดยดำเนินการเสริมสร้างการศึกษาด้านสะเต็มในช่วงอายุต่างๆ เพื่อเป็นฐานกำลังคนสะเต็มในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

       นายณรงค์ กล่าวต่อว่า แผนงานนี้จะต่อยอดความสำเร็จของหลายโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการ โดยจะครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยแบ่งออกเป็น 6 แผนงานได้แก่ แผนงานที่ 1 การให้ทุนการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านสะเต็ม อาทิ โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาโรงเรียนนำร่องการผลิตแรงงานสะเต็ม โครงการพัฒนาบุคลากรสะเต็มเพื่อกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายยุทธศาสตร์ของประเทศ

     แผนงานที่ 2 การจัดหลักสูตรสาขายุทธศาสตร์และสาขาขาดแคลนในการผลิตกำลังคนสะเต็ม เพื่อรองรับการพัฒนาด้านระบบขนส่งทางราง เทคโนโลยีเพื่อหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ชีวเภสัชภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมยาชีววัตถุของประเทศไทย นวัตกรรมเพื่อการเกษตร ฯลฯ แผนงานที่ 3 การบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน โดยเชื่อมโยงกับเส้นทางอาชีพ และขยายผลจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ แผนงานที่ 4 การอบรมพัฒนาศักยภาพกำลังคนสะเต็มในภาคการผลิต ในด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มาตรวิทยาเพื่ออุตสาหกรรม สารเคมีและความปลอดภัยสารเคมี ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก พลาสมาและพลังงานฟิวชัน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แผนงานที่ 5 การส่งเสริมการศึกษาสะเต็มนอกชั้นเรียนและการสร้างความตระหนักด้านสะเต็ม ผ่านสื่อและแหล่งเรียนรู้ เช่น นิทรรศการด้านสะเต็มในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คาราวานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพครู การพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมของเด็กวัยเรียน ฯลฯ และผ่านการพัฒนาบุคลากรสื่อสารวิทยาศาสตร์ และแผนงานที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสร้างกำลังคนสะเต็ม ได้แก่ โครงการหอดูดาวดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ โดยจะมีหลายโครงการที่บูรณาการกับภาคีที่เกี่ยวข้อง

     “แผนงานทั้งหมดนี้จะช่วยพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในวัยแรงงาน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านสะเต็มเข้ากับการทำงานจริงในบริบทปัจจุบัน รวมทั้งจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนสนใจในอาชีพสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น อันนำไปสู่บุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศไทย รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานในอนาคต”

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถ่ายภาพและวีดิโอ : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร,นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

อีเมลล์ :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป