กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ นำคาราวานวิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสการเรียนรู้เด็กแม่ฮ่องสอน

ก.วิทย์ฯ นำคาราวานวิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสการเรียนรู้เด็กแม่ฮ่องสอน

พิมพ์ PDF

 

 

  13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาแห่งชาติ (อพวช.) ร่วมจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ภายในงาน “วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสเด็กแม่ฮ่องสอน” ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาแห่งชาติ ให้การต้อนรับและนำชมกิจกรรมคาราวานและนิทรรศการต่างๆ ภายในงาน ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ 2559

 


 

  ในโอกาสเดินทางมาเปิดงานในครั้งนี้  รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ได้กล่าวกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนและสื่อมวลชน ว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหวังสร้างกำลังคนของประเทศให้มีองค์ความรู้ใช้พัฒนาประเทศและดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน โดยตนเองทราบดีว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ในหุบเขาความเจริญไม่สามารถเข้าได้ทั่วถึง ซึ่งมีข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษา การสาธารณสุข และการคมนาคม ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้พยายามนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลืออำนวยความสะดวกที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เพิ่มขึ้น และเสริมสร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ให้ได้รับการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพแก่บุคลากรที่สนใจ


 

  และในงาน“งานวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559” ครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมาย  อพวช. จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ขึ้นภายในงานโดยนำองค์ความรู้ด้านพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มาให้เด็กๆนักเรียนในพื้นที่ได้สัมผัส เรียนรู้ สังเกต และเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นเรื่องใกล้ตัว พร้อมทั้งการแสดงทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า “Science Show” ให้เด็กๆได้ร่วมสนุกสนานผสมผสานความรู้ เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้เด็กและเยาวชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสนใจ ตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยินดีให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนในโอกาสต่อๆ ไป โดย วท.ยังมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่สามารถสร้างประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวได้อีกมากมายภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดทั้ง 15 หน่วยงาน 

 


 

  ในวันเดียวกัน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมอบรมด้านไอที ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน โดยศูนย์ฯ จัดกิจกรรมค่าย Digital Media Workshop และการอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft YouthSparks Anyone  Can Teach Anyone Can Code เพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และกราฟิกเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานในปีต่อๆไป และเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมและศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ครู โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินงานโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเนคเทค/สวทช. กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งในปีที่ผ่านมาโครงการได้รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปี 2558 นอกจากนี้ ได้ร่วมฟังการนำเสนอผลงานโครงงานของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ที่นำเสนอการใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และไอทีมาประยุกต์เพื่อพัฒนาโครงงานของทีมตนเอง 

 

 

ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 , 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Facebook : sciencethailand 

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป