กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปลัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ นำทีม อพวช. และ สวทช.หารือผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน เฟ้นแนวทางส่งเสริม วทน.ในพื้นที่

ปลัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ นำทีม อพวช. และ สวทช.หารือผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน เฟ้นแนวทางส่งเสริม วทน.ในพื้นที่

พิมพ์ PDF

 
          12 กุมภาพันธ์ 2559 /จังหวัดแม่ฮ่องสอน รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมนายสาคร  ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ ดร.กว้าน รอบคอบ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ เพื่อร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชนและเยาวชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อยอดโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ที่ สวทช. ได้ดำเนินการอยู่แล้วในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำเรียนปัญหาอุปสรรคของประชากรในจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะไทยใหญ่มีมากที่สุด ซึ่งในภาพรวมประชากรยากจน เรียนน้อย การเดินทางลำยาก คุณภาพชีวิตต่ำกว่าจังหวัดอื่นๆ โดยมีรายได้เฉลี่ย 13,071 บาทต่อคนต่อปี ทั้งนี้ทางจังหวัดโดยส่วนของผู้ว่าฯ พยายามผลักดันเยาวชนให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีเยาวชนสามารถเข้าเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฎ จำนวน 400 คน  เข้ามหาวิทยาลัยปิด 90 คน และเรียนคณะแพทยศาสตร์ 4 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้การสนับสนุนทั้งกำลังใจและทุนการศึกษาบางส่วนสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่ยากจน
 
 
 
          นอกจากนี้ แม่ฮ่องสอน ยังมีปัญหาด้านสาธารณสุขที่ยากจะเข้าถึง คลินิกเปิดน้อยและไม่ได้เปิดประจำทุกวัน ในโรงพยาบาลของรัฐหมอส่วนใหญ่อยู่ได้ไม่นานย้ายออกนอกพื้นที่ ส่วนการท่องเที่ยวที่ดูเหมือนว่าจะดีแต่เป็นธุรกิจของผู้ประกอบการที่มาจากต่างพื้นที่เกือบ 100 % ภาษีไม่ได้เข้ามาที่ประชาชนแม่ฮ่องสอน 
 
          ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องการให้ภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและอาชีพให้กับคนแม่ฮ่องสอนอย่างจริงจัง หรืออย่างน้อยการผลักดันให้เยาวชนได้มีองค์ความรู้และการใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร  การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขพื้นฐาน เช่น ศึกษาศาสตร์การเป็นหมอตำแยระดับตำบล การดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งสำคัญมากในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เป็นต้น
 
 
 
          ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับทราบและเข้าใจปัญหา โดยยินดีที่จะนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสนับสนุนประชาชน นักเรียนและเยาวชน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานภายใต้กระทรวงโดยเนคเทค สวทช. นำโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์มาเพิ่มศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเห็นผลเป็นรูปธรรม  และต่อไปจะมี อพวช. มาเสริมด้านความรู้ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียนเพื่อเปิดโลกทรรศน์การเรียนรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งหากประชาชนได้ซึมซับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฯ อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้เกิดการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวแม่ฮ่องสอนให้ดีขึ้นเป็นลำดับ นอกจานี้ ในวันเดียวกัน รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ พร้อมคณะ ได้เดินทางเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในตัวเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
ข่าวโดย : นางเทียรทอง ใจสำราญ
ภาพข่าว : ภูษิต โพธิ์แสง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand 
Twitter : sciencethailand 
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 1313 
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป