กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ บริติช เคานซิล ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัว FameLab การแข่งขันสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ระดับโลก ครั้งแรกในประเทศไทย

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ บริติช เคานซิล ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัว FameLab การแข่งขันสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ระดับโลก ครั้งแรกในประเทศไทย

พิมพ์ PDF

 

           10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ บริติช เคานซิล ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ FameLab การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลก ณ สหราชอาณาจักร พร้อมมอบรางวัลเงินทุนเพื่อสนับสนุนการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่าสองแสนบาท

                 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการ นักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงอยู่จำนวนมาก แต่ยังมีความสามารถด้านการสื่อสารอยู่อย่างจำกัด แต่โครงการ FameLab มีรูปแบบการแข่งขันโดยนำเสนอข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้แข่งขันอายุระหว่าง 18-40 ปี ที่มีความสามารถในการสื่อสารหรือนำเสนอโครงการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ในลักษณะที่แปลกใหม่ น่าสนใจ ภายในเวลา 3-7 นาที เพื่อส่งเสริมด้านการสื่อสาร สร้างกระแสให้สังคมไทยเห็นถึงความจำเป็นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เลือกเส้นทางอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น ตลอดจนเป็นเวทีในการส่งเสริมให้เด็กไทยมีโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งแสดงศักยภาพที่มีอยู่ให้เวทีระดับนานาชาติได้เห็นความสามารถของเด็กไทย ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ พร้อมจะให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติต่อไป

 

 

                นายแอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า บริติช เคานซิล ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาและวัฒนธรรม และเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอนาคต เราเชื่อว่าการสื่อสารที่ดี จะช่วยให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายและใกล้ตัวมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงให้นักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในสายอาชีพมากยิ่งขึ้น และยังส่งผลทางอ้อมในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

              ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. มีบทบาทในการให้ความรู้พร้อมสนับสนุนให้เด็กไทยมีอีก 1 เวทีที่ใช้แสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และเชื่อมโยงโอกาสทางการศึกษากระตุ้นให้เด็กไทยมีแรงบันดาลใจทำตามความคิดและใฝ่ฝัน โดยถ่ายทอดความคิดและความรู้ต่อสาธาณชน

         ดร.กาญจนา วานิชกร ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวว่า โครงการ FameLab มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมนวัตกรรม ซึ่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต้องมีความเข้าใจด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี กิจกรรมจากโครงการนี้จะนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีให้เด็กรุ่นใหม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเป็นกระบอกเสียงรวมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนให้วิทยาศาสตร์มีความใกล้ตัวและเข้าใจง่ายขึ้น

          ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มด้านการสื่อสารองค์กร และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู กล่าวว่า กลุ่มทรู ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ FameLab อันสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัท ในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ดังนั้น โครงการนี้จะช่วยให้คนไทยได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มทรู โดยทรูวิชั่นส์ ได้ให้การสนับสนุนถ่ายทอดสดผ่านช่องทรูปลูกปัญญา รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันตามช่องทางต่างๆ ของกลุ่มทรู ซึ่งเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ จะเปิดโอกาสให้คนไทยได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่

             การแข่งขัน FameLab เริ่มต้นจากเทศกาลวิทยาศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษในปี 2548 และได้ขยายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยความร่วมมือของบริติช เคานซิล การแข่งขันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่สามารถสื่อสารได้ดี และเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนองานทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสร้างความตระหนักให้สังคมเข้าถึงวิทยาศาสตร์มากขึ้น และดึงดูดให้คนรุ่นใหม่สนใจในอาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักนวัตกรรม โดยรูปแบบการแข่งขันจะแบ่งเป็นการแข่งขันภายในประเทศ และการแข่งขันระดับโลก ผู้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกับตัวแทนจากนานาประเทศ ณ สหราชอาณาจักร

               ปัจจุบันการแข่งขัน FameLab ได้ขยายออกไปสู่ 4 ทวีป ใน 30 ประเทศทั่วโลก โดยการแข่งขัน FameLab ในประเทศไทย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 24 ภุมภาพันธ์ 2559 โดยการแข่งขันรอบสุดท้ายภายในประเทศจะมีขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2559 ซึ่งกลุ่มทรู โดยทรูวิชั่นส์ จะถ่ายทอดสดทางช่องทรูปลูกปัญญา (ทรูวิชั่นส์ช่อง 1) เวลา 17.00-18.30 น. โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกันกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกในระหว่างวันที่ 7 – 12 มิถุนายน 2559 ณ งานเทศกาลวิทยาศาสตร์สุดยิ่งใหญ่ Cheltenham Science Festival ณ สหราชอาณาจักร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางเว็บไซต์  https://www.britishcouncil.or.th/famelab

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ

คุณมนัสนันท์ อาจจินดา หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร บริติช เคานซิล ประเทศไทย

โทรศัพท์: 081-802-7906 อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

คุณพิชิต พรหมเกศ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริติช เคานซิล ประเทศไทย

โทรศัพท์: 02 657 5678 อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

เขียนข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ภาพข่าว : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป