กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ฯ ร่วมงานแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2552

รมว.วิทย์ฯ ร่วมงานแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2552

พิมพ์ PDF

            ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในงานแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2552 จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์สัญชาติไทยที่มีผลงานดีเด่น  และเป็นกำลังใจให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

 

 

ที่มีศักยภาพสูงในการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ  และเป็นตัวอย่างแก่นักวิทยาศาสตร์และเยาวชนให้เจริญรอยตาม โดย ศาสตราจารย์ ดร.สายชล  เกตุษา  และ ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์  พัฒโนทัย  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2552  ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม รร.สยามซิตี้ (เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552)
            ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  หรือวิศวกรรม  ต่างก็มีบทบาทและจะต้องมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต  ปัจจุบันในต่างประเทศ  ทุกๆ คนจะต้องพูดถึงเรื่อง Bio คือสิ่งที่มีชีวิตจะเป็นพืชหรือสัตว์  เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ได้นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นเป็นสาขาเกษตรทั้ง 2 ท่านในวันนี้  และมีความสำคัญต่ออาหาร  ความมั่นคงของอาหาร  พลังงาน  ฉะนั้นเราน่าจะปลาบปลื้มยินดีที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  ถึงเวลาที่วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิศวกรรม จะได้ใช้ความรู้ความสามารถ และใช้ผลิตผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เพื่อสร้างผลิผลที่มีผลงานอย่างนักวิจัย 2 ท่าน คือ   ศาสตราจารย์ ดร.สายชล  เกตุษา  และ ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์  พัฒโนทัย  ท่านนอกจากเป็นคนเรียนเก่ง  ทำงานเก่ง วิจัยเก่ง  แล้วยังสนุกสนานมีชีวิตที่น่าปลาบปลื้ม และเล่าอะไรเบาๆ ก็เป็น  นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่พูดแต่เรื่องยากๆ เท่านั้น  พูดให้สนุกก็เป็นเหมือนกัน  
 

            ถ้าเรามุ่งมั่นและสนใจทำในสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์  ผลงานก็เป็นที่ประจักษ์  อยากให้เด็กๆ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ดูตัวอย่างของการใช้ความพยายาม และเวลาที่ยาวนาน  อยากให้เยาวชนได้เจริญรอยตามว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น  และขอชื่นชมนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ด้วย  อยากให้กำลังใจกับทุกๆ คน และในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เชื่อว่าพวกเราจะสามารถสร้างงาน  สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต  ให้กับคนไทยทุกภาคส่วน  ด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างแน่นอน  
            ด้าน ศาสตราจารย์  ดร.ยอดหทัย  เทพธรานนท์  ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น กล่าวว่า  การสรรหานักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2552  คณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้เสนอชื่อของนักวิทยาศาสตร์ไทย  และจากรายชื่อของผู้ที่อยู่ในข่ายการพิจารณาและรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในลำดับสูงของการพิจารณาเมื่อปีก่อนเข้าสมทบด้วย  ในที่สุดคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ยกย่อง ศาสตราจารย์ ดร.สายชล  เกตุษา  และ ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์  พัฒโนทัย  เป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2552  และมีมติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมนูญ  ศรีทะวงศ์ ,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์  ละภูเขียว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย  อาภรณ์วิชานพ  เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2552


            สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ริเริ่มให้มี  “รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  ต่อมาในปี 2526 กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่เห็นความสำคัญในการสร้างกำลังใจให้กับนักวิทยาศาสตร์อาชีพของไทย จึงได้ร่วมมือร่วมใจจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึ้น  เพื่อรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นเป็นการถาวรต่อเนื่องมาจนครบ 28 ปี ปัจจุบันได้คัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ไทยให้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นรวมทั้งสิ้น 41 ท่าน และปี พ.ศ. 2534 ได้เริ่มโครงการรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” โดยหวังว่ารางวัลอันทรงเกียรตินี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีกำลังใจในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และเป็นเป้าหมายที่เยาวชนจะพึงมุ่งพัฒนาตนให้เป็นกำลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

เขียนข่าว/ถ่ายภาพโดย : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 02 354 4466 ต่อ 118

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป