กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส. เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯอาเซียน การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ และการวัดปริมาณรังสีทางชีววิทยา

ปส. เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯอาเซียน การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ และการวัดปริมาณรังสีทางชีววิทยา

พิมพ์ PDF

           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฎิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน เรื่อง “Regional on Nuclear Forensics and Biological Dosimetry” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ และ การวัดปริมาณรังสีด้วยวิธีทาง   เซลล์พันธุศาสตร์ เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียน

          ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี จึงได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Regional on Nuclear Forensics and Biological Dosimetry” ในวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2559               ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับนโยบายและเจ้าหน้าที่ทางด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี และด้านการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีววิทยาของประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนิเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย               รวมกว่า 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้เชียวชาญของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือIAEAมาเป็นวิทยากร และนำข้อเสนอแนะภายหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม Nuclear Security Summit ต่อไป

         การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี Nuclear Forensics เป็นการตรวจพิสูจน์เมื่อมีวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสีเข้ามาเกี่ยวข้องในทางผิดกฎหมาย รวมถึงวิเราะห์เส้นทางการลักลอบที่เกี่ยวข้อง โดยการนำผลที่ได้ทั้งหมดประเมินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจพิสูจน์หลักงาน และสภาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นต้น นำฐานข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการสืบสวน สอบสวน รวมทั้งวางมาตราการในการป้องกัน

        การวัดปริมาณรังสีด้วยวิธีทางเซลล์พันธุศาสตร์ เป็นการตรวจวัดจากตัวบ่งชี้ทางชีววิทยาใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีเซลล์พันธุศาสตร์ โดยวิเคราะห์ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสารพันธุกรรมในลักษณะต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับก่อนที่จะแสดงความผิดปกติทางร่างกายจนสังเกตุได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การกลายพันธุ์และอาจก่อมะเร็งได้ในที่สุด เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ประชาชนทั่วไปจึงมีโอกาสได้รับรังสีในระดับต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อมในปริมาณที่แตกต่างกัน

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐2 562 0096 โทรสาร 02 562 0093

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป