กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วว./กรมฝนหลวงฯ ลงนามวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุอุปกรณ์กระบวนการทำฝนหลวง

วว./กรมฝนหลวงฯ ลงนามวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุอุปกรณ์กระบวนการทำฝนหลวง

พิมพ์ PDF

 

         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการทำฝนหลวงและเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน รวมทั้งสามารถเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในอนาคต

          อนึ่ง พิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี แห่งการสถาปนาองค์กร โดยได้แบ่งการลงนามความร่วมมือเป็น 3 ด้าน ได้แก่

          1.ด้านการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการลงนามร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในการพัฒนาจรวดทำฝนหลวงในพื้นที่ที่ยากต่อการปฏิบัติการโดยเครื่องบิน และลงนามร่วมกับ วว. ในการพัฒนาวัสดุและเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำฝนหลวง เครื่องบิน อีกทั้งจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร  งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ โดยจัดฝึกอบรมและสัมมนา พร้อมพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

       2.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ลงนามร่วมกับกรมชลประทาน เพื่อร่วมดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำครบวัฏจักรน้ำ ทั้งน้ำในชั้นบรรยากาศและน้ำผิวดิน มุ่งเน้นความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและประสบการณ์ พร้อมทั้งเริ่มดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนและบรรเทาภัยแล้งให้กับเกษตรกร ในพื้นที่โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในปี 2559 นี้ และลงนามร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา ในการใช้ข้อมูลตรวจสภาพอากาศร่วมกันในการติดตามสภาพอากาศ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง การวิจัยและพัฒนาวิชาการตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมกัน และ    

       3.ด้านวิศวกรรมการบิน ลงนามกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม และบริษัทเอ็มอาร์เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ในการยกระดับมาตรฐานการบิน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบินและอากาศยานร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาด้านวิศวกรรมการบินร่วมกัน

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผลงานวิจัย  ได้ที่ กองการตลาด  สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  วว.

โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป