กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทรายให้ได้มาตรฐานสากล

การพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทรายให้ได้มาตรฐานสากล

พิมพ์ PDF

              ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 ฝ่าย ระหว่าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  และสมาคมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

 

 

 

  

ของประเทศไทย  เนื่องจากน้ำตาลทรายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ สร้างรายได้ให้ประเทศประมาณปีละ 80,000 ล้านบาท  จำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต  และกระบวนการวิเคราะห์ทดสอบ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพของน้ำตาลทราย  การเพิ่มผลผลิต  และการลดต้นทุน ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าระดับสากล  ณ  ห้องโถงชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
              ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า อาจจะเป็นครั้งแรกที่ต่างหน่วยงานถึง 4 หน่วยงาน มาร่วมกันทำงานเพื่อประเทศชาติ  เพื่อเกษตรกร  ดิฉันดีใจที่ทั้ง 4 องค์กรต่างก็มีความรู้ความสามารถ  และมีประสบการณ์  ได้ร่วมกันพัฒนาสิ่งที่ดี  การร่วมมือกันของ 4 หน่วยงานนี้จะเป็นต้นแบบการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของกระทรวง  องค์กรและมูลนิธิอื่น ๆ เรื่องอ้อยเรื่องเดียวมีมูลค่าถึงแสนล้านบาทต่อปี  และมีเกษตรกรเกี่ยวข้อง 2 แสนครอบครัว  เป็นสิ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งมีวิสัยทัศน์และนโยบาย คือ “สร้างงาน สร้างเงิน  สร้างคุณภาพชีวิต  ด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม”  จะสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตได้ต้องบูรณาการ  ในหลายภาคส่วน  ฉะนั้น ความร่วมมือดังกล่าวจึงได้ถูกใจดิฉันมากเป็นพิเศษ  แต่ละส่วนก็นำความรู้ความสามารถมาเพื่อที่จะทำให้การผลิตอ้อย  การทดสอบอ้อย  ปริมาณน้ำตาลได้ยุติธรรมและได้มาตรฐานสากล  ด้วยวิชาการของทั้ง 4 องค์กร  อุตสาหกรรมน้ำตาลของเราสามารถสร้างเครื่องจักรกลเองได้  และสร้างขายต่างประเทศได้ด้วย  และกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิหม้อต้ม และสารเปรียบเทียบที่จะช่วยในกระบวนการผลิตก็มีแล้วที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  ซึ่งสามารถที่จะช่วยให้ผู้ผลิตน้ำตาลลดต้นทุน แทนที่จะต้องซื้อจากต่างประเทศ  และมีราคาถูก ได้มาตรฐานสากล และเกิดความสะดวกสบายในการจัดซื้อจัดหา หน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง 2 หน่วยงาน คือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พร้อมที่จะให้บริการ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ ที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ


 

 

              สำหรับ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 ฝ่าย ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก  3  ประการ ได้แก่  1.  การยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย  ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2005  2. การพัฒนาการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทรายได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  และ 3. การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพอ้อยและน้ำตาลทรายของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศ  ที่มีคุณภาพตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2005 , ISO Guide 34 , ISO Guide 43  
              โดยทุกฝ่ายตกลงร่วมมือในการจัดกิจกรรม  1)  การฝึกอบรม  ประชุม สัมมนา  ให้ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในเรื่องดังนี้  1. ความสำคัญของการสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง  เช่น Polarimeter,  Spectrophotometer,  pH meter,  Refractometer 2. ความสำคัญของการใช้วัสดุอ้างอิง  Quartz Control Plate, Glass fiter, pH buffer, Standard Sucrose solution และ 3. ความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมการทอสอบความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ในรายการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราบ  2)  การพัฒนาและยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทรายให้ได้รับการรับรองระบบงานตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2005  3) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ “สอน.” ให้เป็น PT Provider ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO Guide 43 และ 4) การพัฒนาการเตรียมวัสดุอ้างอิงมาตรฐานที่ใช้ในกระบวนการทดสอบความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ให้ได้มาตรฐานสากล ISO Guide 43
              คาดว่าความร่วมมือในครั้งนี้ ดังนี้  1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพอ้อยและน้ำตาลทรายของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2005  2. ห้องปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO Guide 43 ให้เป็น PT Provider และตามมาตรฐาน ISO Guide 43 ให้เป็นหน่วยเตรียมวัสดุอ้างอิงมาตรฐานอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ  และ 3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

 

 

 

 

 

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2354-4466 ต่อ 118 , 120
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป