กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ทิศทางขับเคลื่อนภารกิจองค์กร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดย ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว.

ทิศทางขับเคลื่อนภารกิจองค์กร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดย ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว.

พิมพ์ PDF

 

            สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนขององค์กร โดยมุ่งให้ วว. ทำหน้าที่เป็นองค์กรที่สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ และการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีธรรมาภิบาล  โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในด้านการวิจัยและพัฒนา  การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องต่อนโยบายของรัฐบาล ที่จะใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

             ด้านการวิจัยและพัฒนา วว. มุ่งเน้นงานวิจัยที่ตอบสนองคลัสเตอร์เป้าหมาย เช่น การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อาหารแห่งอนาคต รวมถึง วว. จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม คิดค้น สร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องจักรกลสำหรับภาคการเกษตร เครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร เครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงวิสาหกิจชุมชน  ตลอดจนผลักดันให้เกิดศูนย์กลางงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  ด้านระบบนิเวศน์ในระดับสากล โดยใช้สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช...สถานีวิจัยในส่วนภูมิภาคของ วว. เป็นพื้นที่ต้นแบบ  อีกทั้งมุ่งผลักดันงานวิจัยด้านพลังงานทางเลือกโดยเน้นพลังงานชีวมวล (Biomass)  เอทานอล  และพลังงานทดแทนจากสาหร่าย ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยทั้งในประเทศ  และต่างประเทศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อต่อยอดในสาขาเป้าหมาย

            ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. มุ่งเน้น การปฏิรูปภาคการผลิตของชุมชน โดยการพัฒนาโครงการ Science, Technology and Innovation Matching Program หรือ STIM เพื่อ OTOP ผ่านเครื่องมือ คูปองวิทย์เพื่อ OTOP ร่วมกับหน่วยงานภายในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน OTOP ต่อยอดความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยและพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรรม  โดยการพัฒนาโครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รูปแบบ และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต และการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมีการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อยกระดับผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ นอกจากนั้นยังส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตร วว. ด้านการตลาด การจัดจำหน่าย สถาบันการเงิน ที่จะช่วยให้เกิดการนำงานวิจัยไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้มีผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

            สำหรับการบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ วว. จะมุ่งเน้นงานที่ตอบสนองกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องใหม่ มีความท้าทาย เช่น งานด้านระบบขนส่งทางราง  งานบริการที่รองรับ Green Industry & Green Environment เช่น การทดสอบ รับรอง ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ การทดสอบด้านนิเวศพิษวิทยา ตลอดจนเพิ่มบทบาทของหน่วยรับรองให้เป็นหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ (Product Certification Body) ในระดับอาเซียนรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการโดยใช้เครื่องมือและระบบงานที่ทันสมัย อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการผ่าน One Stop Service  

            วว. เชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของบุคลากรและความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จักเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวหน้า ด้วยภูมิปัญญาของนักวิจัยไทยอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป