กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน มว. จับมือ PTB NMIJ ดันเวิร์คช็อปพัฒนามาตรวิทยาเอเชีย

มว. จับมือ PTB NMIJ ดันเวิร์คช็อปพัฒนามาตรวิทยาเอเชีย

พิมพ์ PDF

 

 

      ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Kickoff Workshop for Inter- laboratory Comparison Exercise for Hydraulic Pressure Standard” ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2559 โดยมีนายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เทคโนธานี คลอง5  รังสิต – นครนายก

     การประชุมดังกล่าวมีแนวคิดจากการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ APMP-DEC (Asia Pacific Metrology Programme – Development Economy Country) ในโครงการ APMP-DEC Hydraulic pressure 10 MPa to 100 MPa comparison exercise 2008 โดย NML SIRIM ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี PTB – Physikalisch-Technische Bundesanstalt (The National Metrology Institute of Germany) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันประเภท High accuracy และการเข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศ 

     เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาดังกล่าว มว.ได้มีการวางแผนขยายโครงการให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในคราวเดียวกัน หรือ Work Package  ดังนั้นจึงได้มีการจัดหลักสูตร Hydraulic pressure (10 to 100) MPa comparison exercise ซึ่งห้องปฏิบัติการความดัน ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล (Pressure Lab) มว. เป็นเจ้าภาพ โดยอยู่ภายใต้ โครงการ MEDEA Project ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยาจาก APMP และ APLMF ( Asia- Pacific Legal Metrology Forum) โดยได้รับความร่วมมือ จาก Dr. Tokihiko Kobata และ Dr. Horiaki Kajikawa ฝ่ายมาตรวิทยาความดัน ของ สถาบันมาตรวิทยาประเทศญี่ปุ่น (National Institute Metrology of Japan : NMIJ)มาร่วมบรรยาย  และผู้แทน PTB Dr. Kristin Kiesow ผู้ประสานงานโครงการด้านความร่วมมือทางวิชาการภูมิภาคเอเชีย โดย PTB สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดผ่าน MEDEA project มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี นับจาก เดือนมกราคม 2559 – ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ด้านการวัดความดัน high accuracy ให้กับ สถาบันมาตรวิทยาต่างๆ (NMI) ที่มีประสบการณ์ในระดับนี้ไม่มากนักให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางการวัดในระดับ NMI และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม APMP Key Comparison in Pressure เพื่อสร้าง evidence

สำหรับการ submit CMC ในอนาคต โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น  3 กิจกรรม คือ

1.      Kickoff Workshop มีผู้เข้าร่วม 19 คนจาก 11 NMI ได้แก่  เวียดนาม  มาเลเซีย อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา บังคลาเทศ  เนปาล  มองโกเลีย  กัมพูชา ปาปัวนิวกินี และ สาธารณรัฐคีร์กีซ  โดยมี มว.เป็นเจ้าภาพ

2.       Inter-Laboratory Comparison  Exercise in Hydraulic Pressure (10 MPa to 100 MPa) บาง NMI ที่ไม่พร้อมก็ต้องถูกคัดออก ซึ่งประเมินโดย expert visit มี มว.เป็น pilot lab และ NMIJ สนับสนุน comparison artifact

3.       Conclusion meeting & workshop จัดที่ มว. อีกครั้งในปลายปี 2560 เพื่อสรุปผลการเปรียบเทียบผลการวัด

        โดย ตัวแทนจาก PTB  Dr. Kristin Kiesow ให้เหตุผลในการเลือกมว.เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมว่า มองเห็นศักยภาพในด้านต่างๆของมว. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้ด้านการวัด บุคลากรที่มีความสามารถสูง เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ประเทศพัฒนา หรือ DEC ในการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงความมีน้ำใจในการให้ความช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆกับทาง PTB มาโดยตลอด ซึ่งคาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยลดช่องว่างระหว่างประเทศผู้มีความเชี่ยวชาญสูงกับประเทศกลุ่ม DEC ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของการเปรียบเทียบผลการวัดมากขึ้น ซึ่งในอนาคต PTB มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือต่างๆกับ มว. และขอขอบคุณ มว.ที่ให้ความร่วมมือที่ดีแก่ PTB เสมอมา

 

ส่วนทางด้าน Dr. Tokihiko Kobata จาก NMIJ มองว่า การจัดเวิร์คช็อปในครั้งนี้น่าจะประสบความสำเร็จในแง่ของการสร้างความรู้ความเข้าใจการเปรียบเทียบผลการวัดให้กับประเทศ DEC ซึ่งหลังจากการเวิร์คช็อป 5 วันนี้  จะมีกิจกรรมแบบฝึกหัดเปรียบเทียบผลการวัด หลังจากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างกัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประเทศที่เข้าร่วม ในกิจกรรมการเปรียบเทียบผลการวัดในการนำผลที่ได้ไปขอ ความสามารถทางการสอบเทียบและการวัด (Calibration Measurement Capability : CMC)

 

ส่วนทางด้านตัวแทนจากแต่ละประเทศที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ต่างมองว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้มากขึ้น  และมีประโยชน์อย่างมาก ทำให้มีทักษะมากขึ้นในการเข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศ 

Mr. Bhuwan Dawadi – Nepal Bureau of Standards and Metrology : NBSM     ตัวแทนจากประเทศเนปาล “การอบรมครั้งนี้จะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เราสามารถนำไปพัฒนาห้องปฏิบัติการณ์ของเราได้ ซึ่งเราเองก็มองว่าองค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้จะช่วยให้เรามีความสามารถในการสอบเทียบผลการวัดเพื่อนำไปขอ CMC เราเองก็หวังที่จะให้มีชื่อหน่วยงานของเราไปปรากฏอยู่บนเว๊บไซต์ BIPM เช่นกัน” 

          Mr. Almazbek Baialiev Center for Standardization and Metrology Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic ตัวแทนจาก สาธารณรัฐคีร์กีซ “เมืองไทยเป็นประเทศที่เยี่ยมมาก ผมขอขอบคุณที่มีโปรแกรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้น  ขอบคุณ มว. ขอบคุณ PTB ขอบคุณ NMIJ ที่มอบประสบการณ์ล้ำค่าเหล่านี้ ขอบคุณครับ”

 

          Mrs. Altansetseg Tserenpil- Mongolian Agency Standardization and Metrology (MASM) ตัวแทนจากประเทศมองโกเลีย “ดิฉันเข้ามาอบรมในครั้งนี้ เนื่องจากมีความสนใจในเรื่องของมาตรวิทยาความดันเพราะทำงานเกี่ยวกับทางด้านนี้ ซึ่งการอบรมทำให้ดิฉันได้ความรู้เกี่ยวกับการวัดมากขึ้น รู้ว่าทำอย่างไรถึงจะได้ผลการวัดที่ดี ซึ่งก็ขอขอบคุณ มว  PTB และ NMIJ มากๆที่เปิดโอกาสให้เราได้รับความรู้ในครั้งนี้”

 

            Mrs. Sarah Jane Digay Natioanal Metrology Laboratory (ITDI DOST) ตัวแทนจากฟิลิปปินส์ “รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับมาตรวิทยาความดัน ที่เป็นประโยชน์มากๆในการนำไปปรับใช้กับห้องปฎิบัติการความดันที่ฟิลิปปินส์และที่มากกว่านั้นคือการได้พบปะกับตัวแทนจากประเทศอื่นๆ ได้รู้จักคนในวงการได้กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านั้นเรายังขาดความเข้าใจในเรื่องการเปรียบเทียบผลการวัดแต่พอได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ ได้พบผู้เชี่ยวชาญ ได้พูดคุยกับตัวแทนท่านอื่นๆถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีการเรียนรู้ผ่านห้องปฏิบัติการจริง จึงทำให้เริ่มมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ที่ได้ร่วมโครงการของ มว.ในครั้งนี้” 

 

         Mr. Adindra Vickar Ega Research Center for Metrology (LIPI) ตัวแทนจากประเทศอินโดนีเชีย “รู้สึกดีใจและยินดีมากๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกทีได้เข้ารับการอบรมนอกประเทศ นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผม  และการอบรมในครั้งนี้จะช่วยทำให้ผมได้รับประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า  ได้พบเพื่อนใหม่จากประเทศต่างๆ และผมเองก็รู้สึกสนุกไปกับการเรียนรู้ในครั้งนี้ ซึ่งผมได้เรียนรู้ถึงมาตรฐานที่ทาง มว. ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ และผมจะนำไปใช้พัฒนาห้องปฏิบัติการในประเทศของผมครับ”

 

            Mr. Quang Duong Duc - Vietnam Metrology Institute (VMI) ตัวแทนจากประเทศเวียดนาม“ผมมารับการอบรมในครั้งนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลการวัดที่มีคุณภาพรู้สึกดีใจที่มารับความรู้ใหม่ๆ ได้เจอเพื่อนใหม่ ได้รู้จักผู้เชี่ยวชาญจาก มว. ซึ่งให้ความเป็นกันเองเป็นอย่างมาก  ได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับการทำงานของผม ซึ่งผมก็รู้สึกยินดีมากๆ และจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ที่ห้องปฏิบัติการที่ประเทศผมครับ”

 

           Mrs. Jamumi Shanika Manoji Silva – Measurement Units, Standards and Services Department (MUSSD) ตัวแทนจากประเทศศรีลังกา “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ Kristin จาก PTB ที่ทำให้เราได้มาร่วมการอบรมในครั้งนี้ ที่ทำให้ดิฉันได้รับความรู้มากมาย เนื่องจากเราต้องการไกด์ไลน์ของการสอบเทียบ ซึ่งดิฉันก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดายผ่านการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งต้องขอขอบคุณ คุณ ธวัช และ บุคลากร จาก มว. ทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์มากๆ และดิฉันจะนำสิ่งที่ได้นี้กลับไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการวัดให้มีศักยภาพมากขึ้นค่ะ”

   

         Mr. Md Zahid Hasan –Bangladesh Standards and Testing Institution ( BSTI) ตัวแทนจากประเทศบังคลาเทศ “ผมมาเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อหวังว่าจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่จะสามารถนำไปใช้กับห้องปฏิบัติการที่ประเทศของผมได้ ซึ่งหลังจากได้เข้ารับการอบรมแล้วผมมั่นใจว่าความรู้ที่ได้จะตอบโจทย์การมาของผม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้องปฏิบัติการความดันที่เรายังไม่สามารถขอ CMC ได้ ผมหวังว่าความรู้ในครั้งนี้จะทำให้เราสามารถได้ในสิ่งที่เราต้องการครับ”

              Mr. Vannsis Suy – National Metrology Center (NMC) ตัวแทนจากประเทศกัมพูชา “ผมมาที่นี่เพื่อมาเข้าร่วมการอบรม “Kickoff Workshop for Inter- laboratory Comparison Exercise for Hydraulic Pressure Standard” ผมมากับเพื่อน 2 คน จากการอบรมในครั้งนี้สิ่งที่ผมได้รับคือ ความรู้ และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดของมาตรวิทยาความดัน ตลอดจนได้ทดลองทำแผนปฏิบัติการตัวอย่าง โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจาก มว. PTB และ NMIJ ที่เป็นประโยชน์มากๆในเรื่องของขั้นตอนการเปรียบเทียบผลการวัดที่ถูกต้อง ซึ่งเราคิดว่าต้องการพัฒนาห้องปฏิบัติการของเราให้ดียิ่งขึ้นโดยนำความรู้นี้ไปปรับใช้ เพื่อนำไปสู่การเปรียบเทียบผลการวัดที่มีมาตรฐาน โดยหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมครั้งนี้ ผมจะทำรายงานเสนอหัวหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้และพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานตามแบบที่ผมได้เรียนรู้มาจากการอบรมในครั้งนี้ “

   

            Mr. Jeffrey Gabriel – National Institute of Standards and Industrial Technology ( NISIT) ตัวแทนจากประเทศ ปาปัว นิว กินี “ผมต้องขอขอบคุณ PTB และ มว.เป็นอย่างสูงสำหรับการจัดการอบรมครั้งนี้ จริงๆแล้วที่ปาปัวนิวกีนียังขาดความรู้เรื่องเกี่ยวกับมาตรฐาฯการสอบเทียบอยู่มาก ซึ่งการอบรมที่นำเสนอโดย มว.และ NMIJ สามารถไขความกระจ่างในเรื่องนี้ให้กับผมเป็นอย่างมาก ผมรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่จะได้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละวัน เพราะทำให้ผมได้รู้จักกับสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ หรือแม้แต่การสนทนาร่วมกันกับตัวแทนจากประเทศต่างๆ ผมก็จะนำความรู้ที่ได้นี้กลับไปใช้ในประเทศของผมต่อไปครับ”

       ความสำเร็จของกิจกรรมนี้  จะช่วยสร้างประโยชน์โดยรวมต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ( National Quality Infrastructure : NQI) ในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นกรอบโครงสร้างเชิงองค์กรที่ทำงานร่วมกัน ประกอบด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านมาตรวิทยา (Metrology) การมาตรฐาน (Standardization) การทดสอบ (Testing) และการบริหารคุณภาพ (Quality Management) เพื่อสร้างคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีผลทำให้สินค้าเข้าสู่ตลาดของอีกประเทศหนึ่งโดยไม่ต้องตรวจซ้ำ เป็นการอำนวยความสะดวกเชิงการค้า ลดต้นทุน ลดเวลาในการตรวจสอบ และกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะทำให้ระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับบนเวทีโลก

 

 

ผู้เขียนข่าว : นางสาวกล่องเพชร จันทรโคตร

สัมภาษณ์  : นางสาว ชนิกชา จันทร์ศิริ

ผู้ประสานงาน : นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา / นางสาววัชรีพร กลิ่นขจร

http://www.nimt.or.th เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 -7 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823

 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313    

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป