กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วว. ลงนามความร่วมมือภาคีสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตปริญญาโท-เอก ป้อนภาคอุตสาหกรรม

วว. ลงนามความร่วมมือภาคีสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตปริญญาโท-เอก ป้อนภาคอุตสาหกรรม

พิมพ์ PDF

  

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก กับสถาบันการศึกษา/มทร.ราชมงคลรัตนโกสินทร์/มทร.ศรีวิชัย/ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

          ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ  ผู้ว่าการ วว.  กล่าวชี้แจงว่า  รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมดำเนินงานในโครงการความร่วมมือเพื่อการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่าง วว.  กับทั้ง 3 สถาบัน โดยวัตถุประสงค์ของความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ที่มีความรู้ความสามารถออกสู่สังคมเป็นกำลังแก่ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง เปิดการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถจัดการศึกษาสายวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เน้นหนักที่ภาคการปฏิบัติ  ดังนั้นภาระหน้าที่หลักที่สำคัญอย่างยิ่งภายใต้ความร่วมมือก็คือ การผลิตบัณฑิตเชิงคุณภาพ  ทั้งในระดับ ปริญญาตรี โท และเอก ออกสู่สังคมที่มีความหลากหลายเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป

         “วว. เป็นองค์กรแห่งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และมีความพร้อมให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ในด้านทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ข้อมูลข่าวสาร ความพร้อมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ พร้อมทั้งอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์” ผู้ว่าการ วว. กล่าว 

        นายยุทธนา ตันติวิวัฒน์  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ วว. ในฐานะหัวหน้าโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ปัจจุบันยังขาดแคลนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้  หลายปีที่ผ่านมา วว.  ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก  มาแล้วไม่น้อยกว่า 200 คน โดยรับนักศึกษาเข้าทำวิทยานิพนธ์ มีนักวิชาการเฉพาะทางช่วยให้คำปรึกษาแนะนำและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ สาขาสิ่งแวดล้อม  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาอาหาร และสาขาเซรามิกยุคใหม่ เป็นต้น

      “พันธกิจ ของ วว. มุ่งเน้นการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จากการเข้าร่วมโครงการภาคีบัณฑิตฯ และเข้าร่วมปฏิบัติงานจริงกับ วว. ของนักศึกษา จะทำให้นักศึกษาได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมมากขึ้น เท่ากับเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะในงานแขนงต่างๆ ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเข้าทำงานกับภาคอุตสาหกรรมเมื่อจบการศึกษา” ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ วว. กล่าว

      อนึ่ง วว. ดำเนินงานโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตฯ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโครงการก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ดังจะเห็นได้จากจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการ ณ ขณะนี้มีจำนวน 328 คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท 285 คน และระดับปริญญาเอก 43 คน โดยมีนักศึกษาในโครงการฯ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว รวมทั้งสิ้น 226 คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาโท 205 คน และระดับปริญญาเอก 21 คน นับเป็นความสำเร็จร่วมกันระหว่าง วว.กับหน่วยงานพันธมิตรทางการศึกษา ที่ร่วมกันสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้นำความรู้มาใช้พัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ไทย รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสร้างผลผลิตและผลลัพธ์อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศอย่างยั่งยืน

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป