โฆษก วท. ร่วมแสดงความคิดเห็นหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

พิมพ์

 

         วันที่ 20 มกราคม 2559 นายวิษณุ เครืองาม รองนายรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาชี้แจงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) และแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล พร้อมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดแนงทางดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยโฆษกกระทรวง 20 กระทรวง ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

ในการนี้ นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มีความแตกต่างกันของหน่วยงานภายในสังกัด โดยมีส่วนราชการ 4 หน่วย ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานรัฐมนตรี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายในกำกับ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน 
 
 
ผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แต่ละอันส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3- 5 ปี ซึ่งยังไม่สามารถระบุสถิติที่ในเชิงปริมาณตัวเลขได้ทันที และอีกหนึ่งความท้าทายคือการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ SMEs และสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนในการวิจัยทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศเพื่อให้เกิดความยุ่งยืนของธุรกิจ ทั้งนี้ วท. ได้บูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวง เพราะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นของทุกอย่าง 
สำหรับปัญหาหลักในการประชาสัมพันธ์ของ วท. คือ นักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์ยังไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลทางวิชาการที่อยู่ระหว่างการวิจัยต่อสาธารณชนและสื่อมวลชน เนื่องจากอาจเกิดการผิดพลาดของข้อมูล ฉะนั้นข้อมูลจะต้องถูกต้องแล้วจึงจะสามารถเผยแพร่ได้


ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732 โทรสาร 02 333 3834
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand