กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

พิมพ์ PDF

               สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินฯ ทรงเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552  ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์ก้าวไกล  นำไทยก้าวหน้า”  พระราชทานรางวัลแก่ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น  นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่  นักวิทยาศาสตร์อาวุโส  ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักเรียนผู้ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”  และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”  พร้อมเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงาน  โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดร. สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ข้าราชการและประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  9  สิงหาคม 2552

 

 

 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ากระทรวงฯ ยังได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยสม่ำเสมอ  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนสถานการณ์ด้านสภาวะแวดล้อมทั้งภายในบ้านเมืองของเราเองและรอบโลก ให้ประชาชนทั่วไปได้เกิดความรู้ความเข้าใจ เท่าทันความเปลี่ยนแปลง เป็นไปของแหล่งที่อยู่อาศัยของตน กิจกรรมลักษณะนี้จะเป็นเครื่องจูงใจให้เยาวชนไทยเกิดความสนใจใฝ่รู้ในศาสตร์แขนงนี้อีกด้วย
               การดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับว่ามีส่วนช่วยยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งปัญญา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำพาให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน บรรลุผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ข้าพเจ้าขอเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552 ณ บัดนี้ ทั้งขออวยพรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ขอให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านมีกำลังกายที่จะทำงานอย่างเข้มแข็ง มีจิตใจยึดมั่นในผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ

             ด้าน ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กราบบังคมทูลรายงานว่า   วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้โดยสังเขป ดังนี้  จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เป็นประจำทุกปี  รวมทั้งเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนและประชาชนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
               งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ประจำปีพุทธศักราช 2552 จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์ก้าวไกล  นำไทยก้าวหน้า”  ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  นิทรรศการเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”  และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”  นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

              และโดยที่ปีนี้ เป็นปีที่ 30 แห่งการสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  จึงจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่นำไปสู่การสร้างงาน  สร้างเงิน  และสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน  สำหรับนิทรรศการหลักนั้น  ได้จัดนิทรรศการร่วมเฉลิมฉลองเหตุการณ์ที่สำคัญของทางวิทยาศาสตร์ของโลก  คือ การเฉลิมฉลอง ปีดาราศาสตร์สากล และ 150 ปี ทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ส  ดาร์วิน  และยังคงให้ความสำคัญในการสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักในภาวะวิกฤตของโลกด้านน้ำ  พลังงาน และภาวะโลกร้อน
               การจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากส่วนราชการ  ภาคเอกชน  ตลอดจนหน่วยงานต่างประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  และประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งได้นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศมาจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย

 

เขียนข่าวโดย  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2354-4466 ต่อ 118 , 120
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail : 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ถ่ายภาพโดย :  นางสาวสุนิสา  ภาคเพียร  โทร. 0-2354-4466 ต่อ 199

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมวิทย์ฯ ประจำปี 2559" อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ปีแห่งถั่วพัลส์ ปีสากลของยูเนสโก
» รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ
» เครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12
» ประมวลภาพมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558
» บูธ กฟผ.นักเรียน นักศึกษา ประชาชนหลั่งไหล ชมภาพยนตร์ 3D และ 4D เหมือนเข้าไปอยู่ในบรรยากาศจริง
» ก.วิทย์ฯ มอบรางวัลการประกวดการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา
» ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2558
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป