กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สภาอุตฯ ภาคเหนือขานรับโครงการ “Northern Thailand Food Valley” ตั้งเป้าศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร

สภาอุตฯ ภาคเหนือขานรับโครงการ “Northern Thailand Food Valley” ตั้งเป้าศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร

พิมพ์ PDF

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ขานรับโครงการ “Northern Thailand Food Valley” ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมห่วงโซ่อาหาร ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ตลาดโลก

 

          ช่วงบ่ายวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จ. เชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เปิดเวทีนัดพบสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อหารือแนวทางการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการพัฒนาโครงการ Northern Thailand Food Valley ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) วางกรอบงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่อง 4 ปี (2559-2562) วงเงิน 184 ล้านบาท

 

          ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ซึ่งนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการหารือในครั้งนี้ได้เปิดเผยว่า “วัตถุประสงค์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อต้องการขับเคลื่อนการจัดตั้งพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ โดยจัดหาสมาชิกเข้าร่วมโครงการ Northern Thailand Food Valley (NTFV) ตลอดกระบวนการ Value Chain ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาแก่สมาชิก พร้อมทั้งเป็นศูนย์รวมงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเป็นเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยเชื่อมโยงผู้ประกอบการและงานวิจัยให้สอดคล้องกัน ซึ่งจะมีมาตรการสนับสนุนเร่งด่วนได้แก่ การสำรวจความต้องการการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมอาหารของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ และเงินสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมอาหารภายใต้ NTFV (Innovation Campaign) ทั้งนี้ จะดึงสมาชิกภายใต้เครือข่ายสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือมาใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือในการพัฒนานวัตกรรมอาหาร ดังกล่าว

 

          ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า แนวทางการให้เงินอุดหนุนการพัฒนานวัตกรรมอาหารภายใต้ NTFV จะมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท ต่อโครงการ และเอกชนลงทุนอย่างน้อย 25% ใช้หลักการเบิกจ่ายตามแนวทางของคูปองนวัตกรรม และจะมีสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ ใช้ระบบการพิจารณาโครงการโดยกรรมการที่เป็นผู้แทนทั้งจาก สอว. สนช. สภาอุตฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และอุทยานวิทย์ฯ ภาคเหนือ โดยโจทย์สำคัญมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม ที่อาจจะอยู่ในกรอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อาหารและเครื่องดื่ม อาหารทางการแพทย์ อาหารอินทรีย์ อาหารที่ผลิตขึ้นใหม่ทางนวัตกรรม) หรือการพัฒนากระบวนการ และโจทย์นวัตกรรมหมายรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ร่วมกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ที่สนับสนุนโดย สอว.

 

          นอกจากนี้ ยังได้วางกรอบแนวทางเงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพและความยั่งยืนของ NTFV Command Center ของสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ 120,000 บาทต่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อให้สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือหาผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ และนำไปเป็นเงินตั้งต้น (Seeding Fund) ในการดำเนินกิจกรรม ดังนั้น เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการดังกล่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคเหนืออย่างน้อย 200 ราย ให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นด้วย วทน. เกิดการขับเคลื่อนระบบพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนวัตกรรมอาหารสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคเหนือมากกว่า 20% ประมาณการมูลค่าเพิ่มกว่า 4,600 ล้านบาท พร้อมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือรองรับ Food Innopolis และที่สำคัญ คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเกิดความตระหนักในการใช้ วทน.นำธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมีความยั่งยืน ทั้งนี้ ได้วางแผนการดำเนินงานโดยจะนำเสนอคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติพิจารณาอนุมัติโครงการช่วงกุมภาพันธ์ 2559 และอาจจะมีการแถลงข่าวความร่วมมือในช่วงเดือนมีนาคม 2559 ต่อไป


ข่าวโดย: เทียรทอง ใจสำราญ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพโดย : นายภูษิต โพธิ์แสง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
E-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป