กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ ระดมผู้เชี่ยวชาญภาครัฐ-เอกชนประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยของบฯ ปี 60 แบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 12 คลัสเตอร์

ก.วิทย์ ระดมผู้เชี่ยวชาญภาครัฐ-เอกชนประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยของบฯ ปี 60 แบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 12 คลัสเตอร์

พิมพ์ PDF


        (12 มกราคม 2559 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลช) รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2560 ในส่วนการส่งเสริมวิจัย พัฒนา นวัตกรรมเพื่อการแข่งขันของประเทศ” สนองตอบนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้มีสัดส่วนงบประมาณที่เพิ่มขึ้น ปันส่วนงบประมาณบูรณาการวิจัยปี 2560 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยเชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายจากภาครัฐและเอกชนร่วมพิจารณาจัดลำดับโครงการเพื่อตอบวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ประเทศให้เป็นรูปธรรม 
   
 
     รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยถึงที่มาของการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ว่า “จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่สำนักงบประมาณ (สงป.) เสนอ โดยมุ่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการ งบประมาณ  เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายเรื่องสำคัญเร่งด่วน ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ประหยัดและไม่ซ้ำซ้อน ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี (สลน.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา) และโดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) เป็นประธานคณะกรรมการฯ  และมีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ได้มีมติมอบหมายให้ สป.วท. ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองงบประมาณโครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่สนองตอบนโยบายของรัฐบาลด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Competitiveness) โดยพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบซุปเปอร์คลัสเตอร์และอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ประกอบด้วย (1) ยานยนต์สมัยใหม่ (2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  (4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (5) อาหารแห่งอนาคต (6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (7) การบินและโลจิสติกส์ (8) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (9) ดิจิทัล (10) การแพทย์ครบวงจร (11) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (12) อื่นๆ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)  โดยมีโครงการวิจัยที่เสนอเข้ามาให้พิจารณาเบื้องต้นในวันนี้ รวมทั้งสิ้น 127 โครงการ”
    ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่เสนอของบประมาณผ่านระบบการบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (www.nrms.go.th) ของ วช. ได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดกรอบทิศทางการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาของประเทศเป็นไปตามเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศต่อไป ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจะมีประเด็นการพิจารณาที่สำคัญ 3 ประเด็น ได้แก่
1. โครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในประเด็น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) หมายถึง วิจัยและพัฒนาการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีขอบเขตการวิจัย ประกอบด้วย
- ด้านเทคโนโลยีและชิ้นส่วน เช่น แบตเตอรี่ และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า เป็นต้น 
- ด้านการออกแบบและจัดทำต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า
- ด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนรถยนต์ที่ก้าวทันมาตรฐานโลก เช่น ชิ้นส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ระบบช่วยเหลืออัจฉริยะสำหรับผู้ขับขี่ ชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิง ชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง เป็นต้น 
- ด้านการผลิตจักรยานยนต์ (ขนาดมากกว่า 248 CC) เช่น การขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์
2. ศักยภาพการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
3. โครงการวิจัยมีภาคเอกชนมีส่วนร่วมดำเนินการ (In cash In kind)
 
   
   
   

ทั้งนี้ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ กล่าวทิ้งท้ายว่า ข้อสรุปการพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญในวันนี้ จะนำไปเสนอต่อสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาอีกครั้ง หลังจากนั้นเมื่อโครงการใดผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากสำนักงบประมาณแล้ว จะต้องจัดทำรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมแบบ Full Review ภายในเวลา 3-4 เดือนข้างหน้าข้อมูลโดย: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ข่าวโดย: เทียรทอง ใจสำราญ
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์,นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป