กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รัฐมนตรีวิทย์ฯ ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ”

รัฐมนตรีวิทย์ฯ ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ”

พิมพ์ PDF

(7 สิงหาคม 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ” ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “จะพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอย่างไรเพื่อไทยเข้มแข็ง” ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 213 – 216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 

 

 

  

 

 

 

 

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ความสำคัญ และพร้อมให้ความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำผลงานด้านวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงกับภาคเอกชน ภาคการเกษตร และภาคส่วนอุตสาหกรรม ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ของคนไทยทุกภาคส่วน

                พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) เป็นพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้จากพืช เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด หรือ อ้อย โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ มีคุณสมบัติในการสลายตัวได้ในธรรมชาติ ทำให้เกิดความสมดุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบัน ทั่วโลกได้ให้ความสนใจในการพัฒนาพลาสติกชีวภาพเป็นวัสดุชนิดใหม่สำหรับการใช้งานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้านชีวมวลของผลผลิตทางการเกษตรของไทย โดยเฉพาะ มันสำปะหลัง และอ้อย ประเทศไทย จึงถูกจับตามองว่าน่าจะมีโอกาสเป็นศูนย์กลางการผลิตพลาสติกชีวภาพแห่งใหม่ของโลกพลาสติกชีวภาพ

 

 

 

                วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ ในประเทศไทย มีทั้ง ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง แต่เมื่อดูความคุ้มค่า จะเห็นว่า มันสำปะหลังที่แม้ผลผลิตต่อไร่ จะไม่สูงมาก แต่มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณได้มากขึ้น ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

 

                การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “จะพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอย่างไรเพื่อไทยเข้มแข็ง ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอรัฐบาลถึงความต้องการจากผู้เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนด้านนโยบาย เพื่อเร่งสร้างโอกาสให้เกิดอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพขึ้นในประเทศไทย และตอบสนองแนวโน้มความต้องการของตลาดโลก เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับอุตสาหกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรู้คุณค่าและมูลค่าของพลาสติกชีวภาพที่ได้จากการนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพเพื่อลดภาวะโลกร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการขยะ และสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานตามกลยุทธ์ในแผนที่นำทางแห่งชาติ การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเป็นอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตของประเทศไทย ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม

 

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวสุจิรัส สังข์ทอง พนักงานประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวโดย : สุนิสา ภาคเพียร นายช่างภาพ

ตรวจข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป