กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ โดย สวทช. จัดงาน ITAP: ปลดล็อกข้อจำกัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกาศผลสำเร็จการพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยเชิงรุก สนองนโยบายรัฐบาลพร้อมชี้หวังเติบโตก้าวกระโดด ในปี 2559

ก.วิทย์ฯ โดย สวทช. จัดงาน ITAP: ปลดล็อกข้อจำกัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกาศผลสำเร็จการพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยเชิงรุก สนองนโยบายรัฐบาลพร้อมชี้หวังเติบโตก้าวกระโดด ในปี 2559

พิมพ์ PDF

 

     ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ปทุมวัน กรุงเทพฯ : 11 มกราคม 2559 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้คำแนะนำ พี่เลี้ยง และพันธมิตรธุรกิจ ดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้กลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และจัดงาน “ITAP: ปลดล็อกข้อจำกัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพื่อนำเสนอกลไกเชิงรุกในการสนับสนุนภาคเอกชน พร้อมมอบรางวัลให้กับบริษัทผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานฯ และ ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบโล่รางวัลแก่บริษัทผู้มีการดำเนินธุรกิจจากการไต่ระดับเทคโนโลยี ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

     ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “กระทรวงฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและสังคม มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือ ไอแทบ (ITAP) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งในการเชื่อมโยงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ภาคเอกชน พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหันมาลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจพร้อมกระตุ้นและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการสร้างขีดความสามารถให้มีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและคุณภาพที่ดี แต่ในทางปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ SMEs เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากเงินทุนน้อย บุคลากรจำกัด ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการวิจัย หาก SMEs จะมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเป็นของตนเองไม่ใช่เรื่องง่าย พร้อมทั้งขาดประสบการณ์ในการบริหารโครงการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ กระทรวงฯ เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ITAP / สวทช. จึงเป็นหน่วยงานที่ตอบสนองความต้องการในการสนับสนุน SMEs เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสใหม่ๆ อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตลอดจนการมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก”

      ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ SMEs เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ และเผยแพร่มาตรการภาครัฐในการส่งเสริมให้นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาธุรกิจ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐที่จะเชื่อมโยง SMEs ให้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็น สามารถนำไปใช้ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ อันจะนำมาซึ่งขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ SMEs เป็นแกนหลักของเศรษฐกิจ จากประสบการณ์ที่สนับสนุนภาคเอกชนมานานกว่า 20 ปี จากการดำเนินงานที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ITAP ได้ดำเนินการวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคให้กับ SMEs จำนวน 7,000 ราย และเกิดจำนวนโครงการให้คำปรึกษาในเชิงลึกมากกว่า 5,000 โครงการ ครอบคลุมทุกประเภทของโครงการด้านการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการผลิต  การสร้างมาตรฐานและการทดสอบ โครงการด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม คิดเป็นสัดส่วนความสำเร็จของโครงการถึงร้อยละ 80 และมีความเชื่อมโยงกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภาคการศึกษา สถาบันวิจัย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศกว่า 1,300 คน จากการประเมินผลระหว่างปี 2556 – 2558 สร้างผลกระทบจากการลงทุนและการจ้างงานที่เกิดจากการดำเนินโครงการถึง 6,000 ล้านบาท นับว่าเป็นการสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศและยังส่งผลถึงการยกระดับการแข่งขันของภาคธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอีกด้วย”

 

      ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี กล่าวว่า “การเข้าร่วมโครงการกับ ITAP เปรียบเสมือนบริษัทได้มีหน่วยวิจัยและพัฒนาเฉพาะกิจ นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยีช่วยบริหารโครงการวิจัย SMEs หาที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและหัวข้อที่ต้องการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุน ทำให้ผู้ประกอบการลดความเสี่ยงในการทำโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สามารถตัดสินใจลงทุนได้รวดเร็วขึ้น ซึ่ง ITAP ได้ให้การสนับสนุนภาคเอกชนจนประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถวิเคราะห์จัดลำดับปัญหา และเสาะหาผู้เชี่ยวชาญได้อย่างถูกจุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยเฉพาะทาง การบริการของภาครัฐ และแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะบุคลากรและเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยบริหารโครงการด้วยความเข้าใจทั้งภาษาธุรกิจและภาษาวิจัย พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนบางส่วนให้กับ SMEs ในการทำโครงการ ซึ่งสามารถให้การดูแลและบริการให้คำปรึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ และมีพันธมิตรในการเชื่อมโยงงานในมิติต่างๆ”

 ทั้งนี้ งาน “ITAP: ปลดล็อกข้อจำกัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” มีกิจกรรมหลักในงานประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Business @ The Speed of Light, Why INNOVATION Must be Addressed” และการรายงานพิเศษกลไกการทำงาน “ITAP: The Right Solutions for Thai SMEs” โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และการมอบรางวัล “ผู้พิชิตยอดเขานวัตกรรม” ให้กับบริษัทผู้มีการดำเนินธุรกิจจากการไต่ระดับเทคโนโลยี ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีผู้ได้รับรางวัล  คือ

1.    บริษัท แดรี่โฮม จำกัด : ผลิตภัณฑ์นมออแกนิค

2.    บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด : ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์

3.    บริษัท เอส.บี.พี. ทิมเบอร์กรุ๊ป : นวัตกรรมงานไม้

4.    บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) : นวัตกรรมพัดลมไอน้ำ

5.    และ บริษัท เอเซีย คอมแพ็ค จำกัด : ผลิตภัณฑ์ผ้าเบรค ไร้ใยหิน

รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการด้านการไต่ระดับเทคโนโลยีและจัดแสดงผลงานของบริษัทผู้รับรางวัล

 
   
   

      การจัดงานครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของลูกค้าของ ITAP ที่ไม่ย่อท้อ ค่อยๆ พัฒนาจากวิสาหกิจ ธุรกิจเล็กๆ หรือเทคโนโลยีพื้นฐานสู่เทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้กิจการเติบโตขึ้นมีการส่งออก สามารถเข้าสู่โมเดิร์นเทรดได้ หรือเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ กิจการที่ได้รับรางวัลไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทใหญ่ แต่สามารถพัฒนาเป็นผู้นำและมีนวัตกรรมได้ ขอเพียงมีความมุ่งมั่น ITAP จะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมเดินไปด้วยกันสู่ยอดเขานวัตกรรม ซึ่งเป็นการนำเสนอกิจการที่ทำโครงการกับ ITAP แล้วมีพัฒนาการและการเติบโตที่ชัดเจน โดย ITAP มุ่งมั่นและเปิดรับที่จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้ยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไป

 

ข้อมูลข่าว : สอบถามรายละเอียดโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)

นางสาวธรินทร์ญา ตามไท  ที่ปรึกษาโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 1300  มือถือ 089-143-9225  โทรสาร  02-564-7082

email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

นางสาวลัญจนา นิตยพัฒน์ (089-128-5004), นางสาวชนานันท์ คงธนาฤทธิ์ (081-639-6122), นายวีระวุฒิ ฟุ้งรัตนตรัย (081-614-4465), นายชัชวาลย์ โบสุวรรณ (083-032-5145) โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 1162, 71727, 71731   

email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook: NSTDATHAILAND

สื่อมวลชนขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการประชาสัมพันธ์

นางสาวปารณีย์  มีระเกตุ ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 081-425-7017 หรือ 092-529-3516   

email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป