กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน อพวช. ผนึกกำลัง 2 หน่วยงาน จัดนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นเด็กไทยหันมาสนใจอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์

อพวช. ผนึกกำลัง 2 หน่วยงาน จัดนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นเด็กไทยหันมาสนใจอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์

พิมพ์ PDF

 

         7 มกราคม 2559 – กรุงเทพ ฯ / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ผลิตนิทรรศการ Enjoy Science Careers Exhibition นำเสนอ 10 อาชีพ ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในสังคมไทย หวังกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจเลือกอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์มากขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 
นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้อยู่มาก อีกทั้งในสังคมยังไม่ค่อยรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานของบุคลากรด้านนี้นัก อพวช. จึงร่วมมือกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ภายใต้โครงการ “Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ผลิตนิทรรศการ “Enjoy Science Careers Exhibition” ขึ้น เพื่อนำเสนอ 10 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ที่สังคมอาจจะไม่รู้จัก แต่พวกเขาเหล่านั้นกลับมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศของเรา โดยในวันนี้เราได้นำตัวอย่างอาชีพเหล่านั้นมานำเสนอในเบื้องต้น 2 อาชีพ ได้แก่ “นักคิดค้นยา” อาชีพที่ต้องคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรยาต่าง ๆ เพื่อรักษาโรค โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์เคมีมาประยุกต์ใช้รวมกัน และอาชีพ “นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม” ทำหน้าที่สำรวจ ผลิตและพัฒนาแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมใต้พื้นพิภพ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยอาศัยความรู้จากสาขาวิชาธรณีวิทยา ที่มุ่งเน้นศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการตามธรรมชาติของโลก โดยเฉพาะทรัพยากรธรณี อันได้แก่ หิน น้ำบาดาล และเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยเราหวังว่านิทรรศการชุดนี้จะมีส่วนช่วยปลูกฝังให้เยาวชนของชาติมีความตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนหันมาสนใจเลือกเรียน อันจะเป็นการปูทางให้พวกเขาก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้นต่อไปในอนาคต”
 
   
คุณพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า โครงการ Thailand Partnership Initiative หรือที่รู้จักภายใต้ชื่อ “Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” เป็นโครงการหนึ่งในห้าโครงการหลักทั่วโลกของเชฟรอน ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของแต่ละประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม (STEM) ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลกในศตวรรษที่ 21 สำหรับในประเทศไทย เชฟรอนได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วน และหนึ่งในนั้นคือ  อพวช. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทย ผลิตนิทรรศการ “Enjoy Science Careers Exhibition" ขึ้น โดยหวังให้เยาวชนได้เข้าใจและรู้จักกับอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ด้านสะเต็มศึกษามาบูรณาการ เพื่อในอนาคตประเทศไทยมีแรงงานที่มีศักยภาพ อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสทางด้านอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป”   
      โดยนิทรรศการชุดนี้จะพร้อมเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ และออกไปจัดแสดงพร้อมกับกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ให้กับเยาวชนตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศได้มาเรียนรู้ อันจะเป็นการกระตุ้นผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนแบบสะเต็ม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม หรือ สะเต็มศึกษา ให้กับสังคมไทยในอนาคตต่อไป

ข้อมูลข่าวโดย : นางสาวฐาปนี อัศวโชคชัย
สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด กองประชาสัมพันธ์
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2107 มือถือ 085 772 9955 

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพ : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป