กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดเวทีประชุม Top Executive นัดแรกต้อนรับปีใหม่ 2559

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดเวทีประชุม Top Executive นัดแรกต้อนรับปีใหม่ 2559

พิมพ์ PDF

 

 

      (6 มกราคม 2559) ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) เป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ครั้งที่ 1/2559 โดยมีประเด็นหารือ ประกอบด้วย การสรุปผลการสำรวจข้อเสนอ ความต้องการ และกำหนดแนวทางการวิจัยและพัฒนาในภาพรวมของประเทศอย่างบูรณาการตามที่ได้ประชุมไปแล้วเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ประเด็นการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ (Startup) และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่

ด้านเศรษฐกิจ

      -  มอบหมายให้ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเกี่ยวกับรถประจำทางขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า โดยให้นำเสนอผลการศึกษาต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 3 เดือน

      -  ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการตามแนวทางการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในส่วนราชการต่างๆ นั้น  ทั้งนี้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราให้แพร่หลาย เช่น สนับสนุนมาตรการทางภาษีและเงินทุนให้ผู้ประกอบการที่ผลิตยางพาราแปรรูป และต้องการขยายเครื่องจักรแปรรูปโดยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในปี 2559

   -  ให้พิจารณารณรงค์สร้างแรงจูงใจทุกภาคส่วนเพิ่มปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซลในเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ หรือแม้แต่ภาคอุตสาหกรรม ยานยนต์ โดยกำหนดมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว

         ด้านต่างประเทศ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนการดำเนินการในประเด็นที่ได้รับมอบหมายตามความ    ตกลง หรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่ไทยได้มีการลงนามไว้แล้ว โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศเป้าหมายที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ในช่วงเวลาที่เหลือของการบริหารราชการแผ่นดิน (ถึงกรกฏาคม 2560) และช่วงเวลาที่ต้องส่งต่อรัฐบาลชุดถัดไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานโดยด่วน 

        ด้านบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ ได้กำหนดให้ส่วนราชการพิจารณาสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เช่นทางลาดเพื่อขึ้น-ลงอาคาร การออกแบบอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกโดยกำหนดให้เป็นเงื่อนไขในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้เร่งดำเนินการและมีผลบังคับใช้ภายในปี 2560 อีกทั้งการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ นานาชาติประเภทต่างๆ โดยเฉพาะผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม วิชาชีพเฉพาะทาง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนบุคคลดังกล่าวในแนวทางที่เหมาะสมต่อไป     

           ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการ ครม./ นายกรัฐมนตรี/รมว.วท. ซึ่งรวมทั้งสิ้น 72 ข้อสั่งการ  ดำเนินการแล้วเสร็จ 30 ข้อสั่งการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 42 ข้อสั่งการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ย้ำในที่ประชุมโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2559 จำนวน 4 ข้อสั่งการ ได้แก่ STI on OTOP เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก  น้ำตาล Low GI และยุทธศาสตร์ด้าน วทน.กับประเทศอาเซียน

 

       นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารหน่วยงาน ในสังกัดคนใหม่ 2 หน่วยงาน ได้แก่ นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และนายพรเทพ นิศามณีพงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (สทน.)

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ภาพโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727 – 3732 โทรสาร 02 -333 -3834

E-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป